Jak wiemy 29.03.2017 roku Wielka Brytania złożyła Radzie Europejskiej notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, a także z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Zgodnie z tymi uzgodnieniami w dniu 30.03.2019 mieli zakończyć swoje członkostwo. Co to oznacza dla Zamawiających?

„Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE pociągnie za sobą skutki dla obywateli, przedsiębiorstw i organów administracji, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Unii Europejskiej. Skutki dotyczyć będą również procedur udzielania zamówień publicznych w państwach Unii Europejskiej, gdyż wykonawcy, towary i usługi z Wielkiej Brytanii utracą status wykonawców, towarów i usług unijnych.” – czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Regulacje dotyczące „płynnego” wyjścia z Unii miały być ustalone w ramach tzw. Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Umowa Wyjścia).

Umowa ta jednak nie została przegłosowana przez Brytyjski Parlament, przez co istnieje ryzyko wyjścia bez ustaleń. „W sytuacji bezumownego Brexit (…) wykonawcy, towary i usługi pochodzące z Wielkiej Brytanii powinny zatem być traktowane jak pochodzące z państwa trzeciego, do których zastosowanie znajdują regulacje przewidziane w art. 7 ust. 1a, art. 131d ust. 1 oraz art. 138c ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Na stronie UZP pojawiła się informacja o przedłużeniu tego terminu do 12.04.2019 roku. Czekamy na dalszy ciąg wydarzeń.

„W wyniku głosowania Izby Gmin w dniu 29 marca 2019 r., na podstawie decyzji Rady Europejskiej 2019/476 z dnia 22 marca 2019 r., termin wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE został przedłużony do dnia 12 kwietnia 2019 r. Do końca tego dnia, do udziału wykonawców i ofert pochodzących z Wielkiej Brytanii będą stosowane dotychczasowe reguły prawa UE w dziedzinie zamówień publicznych.”

Źródło:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/informacja-na-temat-skutkow-brexitu-w-obszarze-zamowien-publicznych

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/brexit