27.03.2019 Została powołana Rada Programowa Fundacji, która przyjęła jej statut. Działania Fundacji mają rozpocząć się jeszcze w tym roku – jej rolą ma być „wspieranie polskich firm w dostosowaniu się do wymagań ery przemysłu 4.0.”. Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Fundacja koncentrować się będzie na:

  • „informowaniu, demonstrowaniu, promowaniu, wspieraniu, szkoleniu i inicjowaniu działań budujących i rozwijających komponenty tworzące profil konkurencyjnego przemysłu przyszłości oraz ich integrowaniu,
  • budowaniu kompetencji doradczych,
  • budowaniu sieci wsparcia,
  • koordynacji hubów cyfrowej innowacji, a także standaryzacji tych ośrodków.
  • Funkcje, jakie będzie pełnić Platforma to zarówno działania koordynacyjne, jak i aktywne stymulowanie rynku.”

Jednym z głównych działań Platformy ma być wyposażenie przedsiębiorstw w wiedzę z zakresu Przemysłu 4.0.

– Idea wspierania przemysłu 4.0 przez polski rząd przyszła z rynku. Wszystkie cele, zadania i narzędzia Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wypracowaliśmy właśnie na podstawie rozmów z przedstawicielami biznesu i przemysłu. Z naszego rozeznania wynika, że brak działań proinnowacyjnych w polskich firmach często wynika z tego, że brakuje czynników stymulujących innowacyjność lub świadomości i wiedzy na temat nowych trendów. To właśnie zadanie dla Fundacji. Ma ona m.in. pokazywać przedsiębiorcom, jakie rozwiązania oraz w jaki sposób mogą wdrożyć w swoich firmach, by skutecznie móc stawiać czoła współczesnym wyzwaniom  – minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Więcej informacji możemy znaleźć w serwisie Polskiego Rządu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/fundacja-platforma-przemyslu-przyszlosci-zacznie-dzialac-w-tym-roku-i-bedzie-miala-siedzibe-w-radomiu