W SmartPZP Wykonawca nie musi już instalować dodatków do przeglądarek internetowych, aby założyć konto czy złożyć ofertę.
Do tego celu może użyć własnego oprogramowania do składania podpisów. SmartPZP automatycznie zweryfikuje, czy podpisany plik który dołącza wykonawca, jest plikiem wygenerowanym przez system. Tylko w przypadku potwierdzenia takiej zgodności, system umożliwi dokonanie czynności.

WAŻNE! Pamiętajmy jak ważna jest jednoznaczna identyfikacja wykonawców przekazujących oferty. Zgodnie z §3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, system musi zapewnić jednoznaczną identyfikację wykonawcy przekazującego oferty, a co za tym idzie wykonawca musi posiadać założone konto w systemie. Kiedy jednoznaczna identyfikacja nie jest możliwa, nie zostaje spełnione wymaganie wynikające z rozporządzenia.

Poniżej fragment treści rozporządzenia:

§ 3 ust.2 Przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia co najmniej: 

(…)

1) identyfikację podmiotów przekazujących oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych przez te podmioty, oraz rozliczalność innych działań przez nie podejmowanych;