Krajowa Izba Odwoławcza w odwołaniu orzeczenia o sygnaturze akt KIO 2611/18 z dnia 03.01.2019 r. uznała, że „nie jest dopuszczalne złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego skanu podpisanej własnoręcznie oferty, której oryginał powstał w formie pisemnej, nawet jeżeli ten skan został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej.

Jest to kolejny kontrowersyjny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, która zdaje się podejmować decyzje polegając wyłącznie na swojej opinii. Podobnie jak w przypadku dyskusji o SHA-1 stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest odmienny. Całość stanowiska możemy przeczytać pod tym linkiem. Czekamy jeszcze na opinię prezesa UZP.

Opinia naszego eksperta jest spójna ze stanowiskiem PIIT, zachęcamy do przeczytania artykułu pod tym linkiem.

Oto fragment stanowiska PIIT:

„Stanowisko z orzeczenia KIO 2611/18 dokument stworzony w ten sposób, że zeskanowany zostaje dokument papierowy i następnie tak powstały plik zostaje podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powoduje, że dokument ten jest oryginałem -dokumentem elektronicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji i rozporządzenia eIDAS. Nie mamy tu do czynienia z kopią czy tym bardziej „odrębną formą”, „kolejnym bytem prawnym”. Bez znaczenia przy tym jest czy dokument papierowy został uprzednio, czy też nie, opatrzony własnoręcznym podpisem. W obu przypadkach następcze jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym wypełniać będzie wymogi formy elektronicznej w rozumieniu przepisu art. 78 KC.Z tego względu w taki sposób podpisane oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powinny być uznane za ważne. „

Źródło: https://www.piit.org.pl/_data/assets/pdf_file/0021/11379/Stanowisko_UZP_skan-oferty_22.02.2019.pdf