„Jesteśmy w przededniu zakończenia prac nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych. (…) Będziemy szukać nowych rozwiązań, które pozwolą miedzy innymi uporządkować przepisy i uprościć procedury, co umożliwi małym i średnim przedsiębiorstwom start w przetargach, bo zamówienia publiczne są dobrym lewarem do rozwoju firm” – mówiła Jadwiga Emilewicz na otwarciu Hackathonu w poniedziałek. To była ostatnia otwarta debata nad proponowanymi zmianami. Dzisiaj kończą się konsultacje publiczne dotyczące nowej ustawy. Przypominamy jej główne założenia opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

„Projekt ustawy wprowadza konkretne rozwiązania oczekiwane przez uczestników rynku zamówień publicznych, w szczególności: odrębną i elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia, jeden sąd właściwy do rozpoznawania skarg, obniżenie wysokości opłat sądowych czy nowe reguły dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Istotną nowością jest wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości. Rozwiązanie to jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zapewnienia instrumentów, które zwiększą szanse na ugodowe i zadowalające obie strony rozwiązanie sporu.”

Mamy nadzieję, że słowa minister przedsiębiorczości i rozwoju urzeczywistnią się. Na razie pozostaje czekać na wejście w życie przepisów, aby zobaczyć jak zadziałają w praktyce.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/komunikaty/projekt-nowej-ustawy-pzp-skierowany-do-uzgodnien