Jako firma związana bezpośrednio z tematem elektronizacji zamówień publicznych, na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w polskim prawie.
9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedną zmianę, która rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy konieczność logowania się do platformy lub aplikacji, za pośrednictwem której odbywa się komunikacja między zamawiającym a wykonawcą, jest zasadna.
§12 ust. 3 rozporządzenia stanowi o tym, że „użycie środków komunikacji elektronicznej, o  których mowa w ust. 1, jest uzależnione od podania danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację użytkownika, a także akceptacji zasad korzystania ze środków komunikacji elektronicznej udostępnianych przez zamawiającego, o ile  zostały one określone”.
W praktyce oznacza to, że komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami będzie możliwa tylko wtedy, jeśli będzie odbywała się za pośrednictwem środków komunikacji, które wymagają logowania oraz uwierzytelnienia. 
Chcielibyśmy zaznaczyć, że dla użytkowników SmartPZP nic się nie zmieni, bowiem dbamy o to, by nie dochodziło do ewentualnych naruszeń lub ich prób, dlatego też logowanie do naszej platformy oraz uwierzytelnienie było wymagane od zawsze. 
Źródło: UZP