11 września 2020 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Termin wejścia w życie nowych regulacji został ustalony na 1 stycznia 2021 r. Do tego momentu zostało już tylko 100 dni.
Najważniejsze przewidywane zmiany to m.in.:
  • rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia,
  • wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  • zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień,
  • zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców,
  • większa transparentność postępowań,
  • zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów,
  • zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Źródło: http://www.portalzp.pl