Przypominamy o zmianach w prawie, które oddziałują na Zamówienia Publiczne. Część z nich weszła w życie już we wrześniu, kolejne 1 listopada.

We wrześniu bieżącego roku weszły w życie przepisy następujących ustaw, które oddziałują na prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na umowy w sprawach zamówień publicznych:

1) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. poz. 1564), która w zakresie przepisów przejściowych weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.,

2) ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. ustawa o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572), która weszła w życie z dniem 5 września 2019 r.

Z dniem 1 listopada  2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zmieniająca Zamówienia Publiczne w zakresie omówionych poniżej przepisów:

Art. 15 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza obowiązek doliczenia przez zamawiającego do ceny ofertowej podanej przez wykonawcę kwoty podatku od towarów, ustawa ta wprowadza także nowy rodzaj decyzji wydawanej na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług – wiążącą informację stawkową (WIS).

Zostaje zastąpiony także dotychczasowy mechanizm odwróconego obciążenia w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. mechanizmem podzielonej płatności. Załącznik nr 15 zawiera wykaz usług i towarów obejmujących m.in. telefony komórkowe, komputery, paliwa, a także różnego rodzaju roboty budowlane.

Przepisy przejściowe zawarte w art. 15 wyżej wymienionej ustawy regulują obowiązki zamawiającego związane ze zmianami wprowadzanymi tą ustawą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie-oddzialujace-na-zamowienia-publiczne