Na stronie urzędu zamówień publicznych pojawił się projekt nowej ustawy, który został skierowany do opiniowania. Planowane wejście w życie ustawy to 1. stycznia 2020. Czy będzie ona innowacyjna? Na stronie czytamy, że „celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie spójnych i przejrzystych regulacji zawierających rozwiązania oparte na efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa na rzecz wspierania innowacyjności i nowych technologii w zamówieniach publicznych, a także rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.”

Jej główne założenia to:
1. Wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa.
2. Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:
1) wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
2) nałożenie obowiązku dla centralnych organów administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii
zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień
stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach Pzp;
3) wprowadzenie obowiązku kwartalnej aktualizacji rocznych planów postępowań;
4) koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze
tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
5) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą poprzez podkreślenie roli przygotowania postępowania;
6) wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.
3. Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez:
1) uproszczenie warunków udziału w postępowaniu;
2) ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.
4. Uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej
progów unijnych (wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej).
5. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez:
1) określenie zasad kształtowania umów;
2) wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;
3) określenie obowiązkowych postanowień umownych;
4) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
6. Wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy.
7. Zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego.
8. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
9. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO:
1) obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
2) wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.
10. Usprawnienie systemu kontroli poprzez:
1) wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych;
2) przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa;
3) obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.
11. Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i  propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

Źródło:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r815808241751,Projekt-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych.html
https://www.uzp.gov.pl/komunikaty/projekt-nowej-ustawy-pzp-skierowany-do-uzgodnien