Przedstawiamy wyniki raportu z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w Zamówieniach Publicznych.

Niska konkurencyjność to jedna z największych bolączek, z którą zmagamy się na rynku zamówień publicznych. Mała liczba ofert składanych w postępowaniach oznacza dla zamawiających mniejszą szansę na uzyskanie maksymalnej efektywności realizowanego zamówienia. Dostrzegając i rozumiejąc wagę tego problemu, wiosną tego roku zapytaliśmy wykonawców o to co ich zdaniem stanowi przeszkodę w bardziej aktywnym uczestnictwie w postępowaniach, a także skłoniliśmy do refleksji na temat ewentualnych zachęt, które mogłyby się przyczynić do ich większego udziału.

Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez UZP wzięło udział 965 przedstawicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili mikroprzedsiębiorcy (34%), kolejną mali przedsiębiorcy (30%). Kilka procent mniej odpowiedzi udzielili przedsiębiorcy z sektora firm średnich (21%), a najmniej przedstawiciele przedsiębiorstw dużych (15%).

Na podstawie wypełnionych ankiet, można wskazać kilka czynników, które są najczęstszą przyczyną braku lub niskiego zainteresowania przedsiębiorców rynkiem zamówień publicznych.Spośród nich za najbardziej istotne uznano:

1)„Cena oferty jest kryterium faktycznie decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty”. Oprócz tego, że odpowiedź ta zebrała najwięcej głosów, również najwięcej ankietowanych uważało ją za najistotniejszą, tj.ponad 43% zaznaczających tę odpowiedź.

2)„Opis przedmiotu zamówienia preferuje określony produkt i firmę” –to druga najczęściej wskazywana przez przedsiębiorców bariera. W tym przypadku ok. 40% odpowiadających uważało ją za najbardziej istotną.

3)„Realizacja dużej liczby zamówień poza rynkiem zamówień publicznych”–to kolejna, najczęściej występująca przyczyna braku lub niskiego zainteresowania przedsiębiorców zamówieniami. W tym przypadku jednak już tylko niecałe 22% ankietowanych uznało ją za najbardziej istotną.

4)„Za krótki czas na przygotowanie oferty”–ten problem wskazano w czwartej kolejności jako ważny. Jak pokazują dane z ankiet,bariera ta była istotna wjeszczemniejszym stopniu niżpoprzednia, tj.dla nieco ponad 17% badanych.

5)„Niekorzystne postanowienia, które wykonawcy znajdują w umowach o zamówienie publiczne” –w tym przypadku niecałe 17% ankietowanych uznało, że bariera ta jest najistotniejsza

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/