7 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.

Przedstawiamy niektóre z danych zawartych w sprawozdaniu:

  • W 2018 r. zostało udzielonych 143 881 zamówień (w 2017 r. były to 139 133 zamówienia).
  • Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 r. wyniosła 202,1 mld zł i była wyższa o 23% od wartości rynku w 2017 r., w którym zamawiający udzielili zamówień o wartości 163,2 mld zł.
  • Pod względem wartości wydatkowanych środków w zamówieniach publicznych, dominowały roboty budowlane, które stanowiły 46% ogólnej kwoty udzielonych zamówień.
  • W 2018 r. nieznacznie wydłużył się przeciętny czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku postępowań o wartości zamówienia poniżej progów unijnych było to 40 dni w stosunku do 38 dni w roku 2017, a w przypadku postępowań o wartości zamówienia powyżej progów unijnych  –  96 dni w stosunku do 93 dni w 2017 r.
  • Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych wyniosła 2,19, a w przypadku zamówień  o wartościach powyżej progów UE  – 2,09.
  • Zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich ofert złożonych  w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych w przypadku 85,32% (w 2017 r. – 83,16%) udzielonych zamówień, a w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE cena stanowiła jedyne kryterium w przypadku 11% udzielonych zamówień (w 2017 r. – 10%).
  • Za pośrednictwem udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych platformy zamawiający przeprowadzili 75 aukcji elektronicznych, osiągając w sumie ponad 23 mln zł oszczędności  w stosunku do pierwotnie złożonych ofert.
  • Za pomocą miniPortalu w roku 2018 były prowadzone 1522 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/41555/Sprawozdanie-UZP-za-2018.pdf