Zachęcamy do przeczytania ważnego artykułu o zmianach w umowach o zamówienia publiczne, według nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Autorką jest Pani Joanna Marczewska – prawnik, doktorantka, specjalizuje się w dziedzinie zamówień publicznych.

Umowy o zamówienia publiczne w nowym PZP

Sytuacja prawna stron umowy o zamówienia publiczne nigdy nie była równa. Często wręcz nazywano takie umowy adhezyjnymi, przez przystąpienie. Jednak ustawa nowe Pzp, która wkrótce wejdzie w życie powinna choć trochę zmienić ten stan rzeczy.

Klauzule abuzywne

Przełomową zmianą jest wprowadzenie do ustawy katalogu klauzul abuzywnych, tj. postanowień, których w umowie o zamówienie publiczne być nie może. Do postanowień zakazanych wedle art. 433 nowego Pzp należą:
  • odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie,
  • naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
  • odpowiedzialność wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający,
  • możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.
Regulacja ta ma na celu zapewnienie bardziej proporcjonalnego podejścia do praw i obowiązków stron. Wprowadzenie klauzul abuzywnych stanowi jasne wytyczne, o które postulowano od wielu lat, aby nie przerzucać wszystkich ryzyk realizacji zamówienia na wykonawcę. Nie chodzi tylko o ochronę wykonawcy ale istotny jest również aspekt finansowy – im więcej ryzyka tym wyższe koszty.

Obowiązkowe postanowienia umowne

Oprócz klauzul zakazanych wprowadzono również w art. 436 nowego Pzp postanowienia obowiązkowe. Zamawiający będą np. zobowiązani do określania w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach konkretnych terminów zakończenia realizacji umowy bądź poszczególnych jej etapów. Pozwoli to z całą pewnością uniknąć sytuacji, w których postępowanie przetargowe skonsumowało termin na realizację zamówienia określony konkretną datą, a umowa nie może być podpisana z uwagi na to, że byłaby umową o świadczenie niemożliwe.

Waloryzacja

Rewolucyjną zmianą ustawy i jakże długo wyczekiwaną jest waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zasady waloryzacji będą musiały wynikać z umowy o zamówienie publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy na mocy art. 439 nowego Pzp. Dodatkowo, gdy umowa będzie zawarta po upływie 180 dni od dnia składania ofert na mocy art. 439 ust. 3 nowego Pzp dokonuje się zmiany wysokości wynagrodzenia, które może być zarówno powyżej ceny oferty wybranego wykonawcy jak i poniżej, w zależności od obecnego poziomu cen.

Joanna Marczewska

Prawnik, doktorantka, specjalizuje się w dziedzinie zamówień publicznych, posiada ponad 14-letnie
doświadczenie w tym obszarze.