Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce - bezpłatne webinarium poświęcone publikacji 17.11.2020

Zapraszamy na bezpłatne webinarium poświęcone publikacji pt. "Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce". Odbędzie się ono w formie wywiadu z autorami książki, wraz z możliwością zadawania pytań.
Termin webinarium: 17 listopada 2020 r., godz. 9:00
PRELEGENCI

ANNA SERPINA-FORKASIEWICZ Prawnik; od 20 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii; reprezentuje klientów w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą; posiada doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych oraz audytów prawnych w odniesieniu do systemów informatycznych obejmujących obszar prawny; jest pomysłodawcą i współautorem jednego ze środków komunikacji elektronicznej Portalu e-Usług SmartPZP. JACEK LIPUT Radca prawny; od kilkunastu lat wspiera zamawiających i wykonawców w przetargach publicznych, przetargach cywilnych, a także zamówieniach wojskowych oraz postępowaniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej opartych o zasadę konkurencyjności; zajmuje się również partnerstwem publiczno-prywatnym, zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej, a także – szerzej – prawem gospodarczym, cywilnym i handlowym; Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w kancelarii Gawroński&Partners. MICHAŁ TABOR Od 2002 r. zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP; uczestniczy od początku w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS); Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego; Członek komitetu ETSI tworzącego standardy dla usług zaufania.

PLAN WEBINARIUM

9:00 - powitanie, przedstawienie prelegentów
9:10 - Rozmowa z autorami o istotnych kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi poruszanymi w książce
10:10 - Pytania od uczestników webinarium
UWAGA!

Dla czterech uczestników webinarium rozlosowane zostaną upominki w postaci książki pt. "Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce" autorstwa Anny Serpiny-Forkasiewicz, Jacka Liputa oraz Michała Tabora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WEBINARIUM

Rejestracja


"Nowe prawo zamówień publicznych: od podstaw do wiedzy eksperckiej" - certyfikowane szkolenie online 8-9.09.2020 r.

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie on-line, którego celem jest przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.
Szkolenie dedykowane jest zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom.
Termin szkolenia: 8-9 września 2020 r., godz. 9:00-14:00
Szkolenie  poprowadzi dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran

AGENDA SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY
I. Podstawowe nowe pojęcia związane z zamówieniami – m.in. postępowanie o zamówienie, dostawy, usługi i roboty budowlane, zamawiający, wykonawca, dokumenty zamówienia, pisemność.
II. Zasady udzielania zamówień publicznych i komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 1. Zasada pisemności
 2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 3. Zasada jawności i jej ograniczenie ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa
 4. Zasada obiektywizmu i bezstronności
III. Reguły szacowania wartości zamówienia
IV. Udzielanie zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 130 000 zł, w tym zamówień bagatelnych:
 1. Regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej od 130 000 zł – obowiązek czy uprawnienie, jak ukształtować jego treść, aby „elastycznie” udzielać zamówień.
 2. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem bagatelnym, miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym oraz jego zmiany.
V. Ogłoszenia dotyczące zamówień – rodzaje, miejsce publikacji, zmiany.
VI. Tryby podstawowe udzielania zamówień
 1. Tryb podstawowy w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych – charakterystyka i przebieg, trzy warianty postępowań (bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji)
 2. Przetarg nieograniczony w zamówieniach od progów unijnych - charakterystyka i przebieg.DZIEŃ DRUGI
I. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotowe środki dowodowe - termin składania, nowe reguły ich uzupełniania
 3. Wizja lokalna – czy zamawiający może wprowadzić obowiązek jej odbycia i konsekwencje nie stawienia się wykonawcy na niej
II. Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy
 3. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i uzupełnienia
 4. Podmiotowe środki dowodowe – forma i reguły składania, uzupełniania i wyjaśniania
III. Oferta w zamówieniach według nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. Formy oferty w zależności od wartości zamówienia
 2. Otwarcie ofert oraz upublicznienie informacji po otwarciu ofert
 3. Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą
 4. Wadium – obowiązek żądania czy uprawnienie, wysokość, formy i reguły zwrotu wadium
 5. Poprawa omyłek w ofercie
 6. Przesłanki odrzucenia oferty
IV. Umowy o zamówienie publiczne
 1. Forma umowy i termin zawarcia umowy
 2. Treść umowy – wskazówki jak ją ukształtować wg nowej Pzp, w tym zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych i bez zakazanych postanowień umownych
 3. Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek zamawiającego
 4. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
V. Protokół postępowania o zamówienie publiczne
 1. Postać elektroniczna czy papierowa – jak sporządzić i przechowywać protokół
 2. Obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu

REJESTRACJA NA SZKOLENIE - PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY

Aby zarejestrować się na szkolenie i otrzymać  fakturę z terminem płatności po odbyciu szkolenia, należy zarejestrować się, korzystając z linku poniżej.


Rejestracja

Nowe prawo zamówień publicznych – od podstaw do wiedzy eksperckiej

8-9 września.2020 r., godz. 9:00
netto 499 zł

 • CERTYFIKAT

Dodatkowe informacje - sprawdź!

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych opłata za szkolenie będzie zwolniona z VAT. W celu zwolnienia z VAT prosimy o wypełnienie dostępnego poniżej  oświadczenia o zwolnieniu i przesłanie go na adres: faktury@portalpzp.pl.


Pobierz


"Nowe prawo zamówień publicznych - praktyczne aspekty ubiegania się przez wykonawcę o zamówienie publiczne" - szkolenie on-line 15.07.2020 r.

Zapraszamy na szkolenie online, podczas którego omówione zostaną praktyczne aspekty ubiegania się przez wykonawcę o zamówienie publiczne.
Termin szkolenia: 15 lipca 2020 r., godz. 9:00
Spotkanie poprowadzi dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran

AGENDA SZKOLENIA
I. Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
 1. Na co wykonawca powinien zwrócić uwagę, przygotowując się do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
II. Nowe reguły zadawania przez wykonawców pytań do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) lub opisu potrzeb i wymagań 
 1. Kiedy i jak wykonawca powinien zadać pytanie, aby zyskać gwarancję udzielenia odpowiedzi przez zamawiającego
III. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców oraz obowiązków dokumentacyjnych 
 1. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – spojrzenie od strony wykonawcy 
 2. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa od dotychczasowych reguł składania 
 3. Podmiotowe środki dowodowe – możliwość czy obowiązek? Ponadto: termin złożenia, reguły uzupełniania i wyjaśniania 
IV. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Czy zamawiający, używając nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, musi wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności  
 2. Nowy termin składania przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych (m.in. próbek, kart katalogowych, deklaracji zgodności) i zmienione reguły ich uzupełniania 
 3. Wizja lokalna – czy wykonawca musi wziąć w niej udział, jakie są konsekwencje z tym związane i od czego zależą 
V. Oferty
 1. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz w procedurze unijnej, brak publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert oraz upubliczniania informacji po otwarciu ofert 
 2. Termin związania ofertą – nowe długości, reguły przedłużania (brak możliwości przedłużania przez wykonawcę bez wniosku zamawiającego), wybór oferty po upływie terminu związania ofertą za zgodą wykonawcy 
 3. Wadium – zróżnicowana wysokość w zależności od wartości zamówienia, formy i reguły zwrotu wadium wykonawcy  
 4. Poprawa omyłek w ofercie wykonawcy, zwłaszcza innych omyłek – uprawnienia i obowiązki wykonawcy 
 5. Nowe przesłanki odrzucenia oferty 
 6. Wgląd wykonawcy do ofert – kiedy i jak możliwy?
VI. Środki ochrony prawnej – zagadnienia wybrane
 1. Rozszerzony zakres możliwości wnoszenia odwołań oraz podmiotów uprawnionych, w tym na projektowane postanowienia umowy  
 2. Forma odwołania, wycofanie odwołania – nowe „negatywne” skutki dla wykonawcy 
 3. Odwołanie „bezprzedmiotowe” (tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy) - czym może skutkować dla wykonawcy? 
REJESTRACJA NA SZKOLENIE - PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY

Aby uzyskać fakturę z odroczonym terminem płatności, należy wypełnić poniższy formularz. Po jego wypełnieniu zostanie do Państwa przesłana faktura. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z zakończeniem procesu rejestracji na szkolenie. Dla każdego uczestnika należy wypełnić oddzielny formularz.


Rejestracja

REJESTRACJA NA SZKOLENIE - PŁATNOŚĆ ON LINE

Nowe prawo zamówień publicznych – praktyczne aspekty ubiegania się przez wykonawcę o zamówienie publiczne

15.07.2020 r., godz. 9:00
brutto 249 zł

 • Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • Nowe reguły zadawania przez wykonawców pytań
 • Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców oraz obowiązków dokumentacyjnych
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Oferty
 • Środki ochrony prawnej – zagadnienia wybrane

Rejestracja


Webinar #3 - Podpis Elektroniczny 25.06 godz 11.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Webinar pt. "Kwalifikowany podpis Elektroniczny" który odbędzie się 25.06 o godz. 11

Webinar będzie poświęcony tematyce podpisu elektronicznego w Pzp.

Poprowadzi go Michał Tabor, ekspert w dziedzinie podpisów elektronicznych, Partner w firmie Obserwatorium.biz.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Już teraz zapraszamy do obejrzenia krótkiej zapowiedzi wykładu  dostępnej pod poniższym linkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=d5zY30ilOuU

Termin nadsyłania zgłoszeń

Warunkiem technicznym uczestnictwa w webinarze jest przesłanie nam swojego zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do środy 24 czerwca 2020 do godziny 12.
Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie on-line z nowej ustawy PZP [26-27.05]


Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online z nowej ustawy PZP, które poprowadzi:

Dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran! 

 

Podczas szkolenia będą mieli Państwo okazję zadawać Pani Doktor dodatkowe pytania.

 
AGB notka

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia:
Zapowiedź szkolenia:

https://www.youtube.com/watch?v=UjsvAyxbEYs&t=35s

Zachęcamy do zapisów!

Informujemy, że istnieje także możliwość zapisu na szkolenie na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności. W tym celu należy wysłać e-mail na adres faktury@portalpzp.pl, zawierający następujące informacje: dane do faktury, imię i nazwisko uczestnika, maila do wysyłki zaproszenia oraz telefon kontaktowy.

Nowa ustawa PZP - jak przygotować się do jej stosowania?

26.05.2020, 09:00
brutto 139 zł

 • Przygotowanie postępowania według nowej ustawy PZP
 • Udzielanie zamówień bagatelnych
 • Wymagania proceduralne w postępowaniach o wartości mniejszej od progów
 • Przetarg nieograniczony w postępowaniach o wartości od progów unijnych
 • Certyfikat uczestnictwa

Zapisz się

Przeprowadzenie postępowania według nowej ustawy PZP

27.05.2020, 09:00
brutto 139 zł

 • Weryfikacja podmiotowa wykonawców z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych podmiotowych środków dowodowych
 • Forma oferty
 • Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert i inne ograniczenia zasady jawności
 • Badanie i ocena ofert
 • Certyfikat uczestnictwa

Zapisz się


Elektroniczne zamówienia publiczne z PFR (15 maja 2020 godz. 10:00)


Portal PZP został partnerem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.


Portal PZP dołączył do grona firm, które wraz z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. stworzyli  specjalną ofertę dla samorządów w ramach Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych.


Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych


Platforma łącząca potrzeby samorządów z rozwiązaniami firm technologicznych. Znajdź partnera, który pomoże rozwiązać najbardziej palące problemy Twojego samorządu w obliczu epidemii COVID-19.


Platforma zakupowa SmartPZP oraz szczegóły oferty zostaną zaprezentowane podczas bezpłatnego webinaru organizowanego przez PFR S.A.  Zapisz się na bezpłatny webinar, klikając na poniższy link: https://www.interankiety.pl/i/wPZG9dQBCel rozwiązania:


Proponowane rozwiązanie pozwala na planowanie zamówień, prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą PZP o wartości unijnej, krajowej i bagatelnej, a także zatwierdzanie dokumentacji, jej archiwizację i prowadzenie aukcji elektronicznych.


System umożliwia:


 • planowanie zakupów, ich akceptację, agregację,
 • uruchomienie i przeprowadzenie postępowań według każdego rodzaju trybu (poniżej progu bagatelności, postępowań PZP – krajowych/unijnych),
 • zapewnienie archiwum elektronicznego dla danych PZP,
 • przeprowadzanie aukcji elektronicznych,
 • podpisanie umowy w trybie elektronicznym,
 • rozliczanie umów i faktur w trybie elektronicznym;


Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:


 • ergonomiczne i intuicyjne narzędzie, które umożliwia trzymanie wszystkich danych procesu zakupów w jednym miejscu,
 • umożliwia prowadzenie wszystkich postępowań (unijnych i krajowych) w formie elektronicznej,
 • umożliwia zrealizowanie wymogów ustawy PZP w zakresie elektronicznej formy komunikacji w postepowaniach unijnych (już obecnie) i krajowych (od 1.01.2021)
 • pozwala na przeprowadzania procedur zakupowych nawet w sytuacji przymusowej pracy zdalnej,
 • ułatwienie przy kontraktowaniu niezbędnych usług (dostaw, prac budowlanych) czy też innych kluczowych dla samorządu wydatków,
 • zapewnienie ciągłości pracy komisji przetargowych,
 • umożliwia planowanie zamówień publicznych, ich akceptację i agregację,
 • pozwala na bieżące i okresowe monitorowanie wszystkich rodzajów wydatków, sporządzanie raportów w tym rocznego raportu dla Prezesa UZP,
 • zapewnia zrealizowanie wymogów RODO w odniesieniu do przetwarzania dokumentacji postępowania wraz z bieżącym monitorowaniem przetwarzania danych osobowych w jednostce,
 • posiada moduł aukcji elektronicznych, który pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności,
 • zapewnia bezpieczne szyfrowanie ofert w oparciu o klucze będące w wyłącznym posiadaniu komisji przetargowej JST,
 • zapewnia możliwość zdalnego podpisania umowy, jej przechowanie w archiwum elektronicznym wraz z aneksami i protokołami,
 • zapewnia archiwum elektroniczne dla protokołu postępowania wraz z załącznikami zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • posiada certyfikat e-Sender współpracy z publikatorem UE, integracja z krajowym publikatorem Biuletynem Zamówień Publicznych,
 • zapewnia darmowe wsparcie dla zamawiającego i wykonawców w godzinach 7:00-19:00 w dni robocze,
 • zapewnia szkolenia on-line,
 • zapewnia darmowe webinary z zakresu zamówień publicznych prowadzone przez ekspertówWebinar #2 - "Warunki udziału w postępowaniu przetargowym, według nowej ustawy PZP" (14.05 godz.11:00)

Serdecznie zapraszamy na kolejny Webinar - "Warunki udziału w postępowaniu przetargowym, według nowej ustawy PZP" już 14. maja!

Webinar będzie poświęcony tematyce nowelizacji ustawy Pzp.


Poprowadzi go znana wielu osobom ekspertka w tej dziedzinie: dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran. Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Już teraz zapraszamy do obejrzenia krótkiej zapowiedzi wykładu  dostępnej pod poniższym linkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=Y6UGB8Zl-Eo

Termin nadsyłania zgłoszeń

Warunkiem technicznym uczestnictwa w webinarze jest przesłanie nam swojego zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do środy 13 maja 2020 do godziny 12.
Serdecznie zapraszamy!

Webinar: Tryb podstawowy w postępowaniu krajowym (23.04.2020)

W nawiązaniu do wcześniejszych naszych zapowiedzi 23.kwietnia w godzinach 11.00-12.00 organizujemy darmowy webinar: TRYB PODSTAWOWY W POSTĘPOWANIU KRAJOWYM.

Webinar będzie poświęcony tematyce nowelizacji ustawy Pzp.

Poprowadzi go znana wielu osobom ekspertka w tej dziedzinie: dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran. Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Już teraz zapraszamy do obejrzenia krótkiej zapowiedzi wykładu  dostępnej pod poniższym linkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=q4Rpwh5NleY

Termin nadsyłania zgłoszeń

Warunkiem technicznym uczestnictwa w webinarze jest przesłanie nam swojego zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do środy 22 kwietnia 2020 do godziny 12.
Serdecznie zapraszamy!

[KATOWICE 18.06.2019] Śniadanie biznesowe Portal PZP i Wolters Kluwer: Elektronizacja Zamówień Publicznych w praktyce


KATOWICE 18.06.2019


Zapraszamy serdecznie na śniadanie biznesowe, aby porozmawiać z ekspertami o elektronizacji zamówień publicznych w praktyce. Na śniadaniu poruszymy tematy, które obecnie wywołują najwięcej dyskusji.Termin : 18. Czerwca  2019 w godzinach 10:00 - 14:00LOKALIZACJA:


Q Hotel Plus Katowice
ul. Wojewódzka 12
40 - 026 Katowice


AGENDA:


10:00  – 10:30   Powitanie Gości i wspólne śniadanie


10:30 – 11:30 Wystąpienie Prezesa Portal PZP Anny Serpiny Forkasiewicz


11:3013:00  Środek komunikacji elektronicznej jako automatyzacja pracy działu zamówień.    Prezentacja  e-Platformy SMARTPZP


 • Ważne czy nieważne: SHA-1, podpisany skan oferty.
 • Czy przyjmować oferty po terminie składania ofert?
 • Jak zmienić ofertę w formie elektronicznej?
 • Z czym mają problemy Wykonawcy


13:00 – 13:45 Elektronizacja zamówień publicznych okiem praktyków


 • Wykład Pani Olimpii Jobda, Kierownika Działu Zamówień Publicznych Szpitala im. Profesora Grucy w Otwocku.


13:45 – 14:00 Dyskusja


14:00 Pożegnanie Gości


Zgłoszenia:
biuro@portalpzp.pl
Infolinia: 22 123 0 PZP


Partner merytoryczny
[WROCŁAW 09.05] Śniadanie Biznesowe: Elektronizacja Zamówień Publicznych w praktyce.


Wrocław 09.05


Zapraszamy serdecznie na śniadanie biznesowe, aby porozmawiać z ekspertami o elektronizacji zamówień publicznych w praktyce. Na śniadaniu poruszymy tematy, które obecnie wywołują najwięcej dyskusji.


Termin : 09 maja 2019 w godzinach 10:00 - 14:00


Lokalizacja:


Hotel Śląsk Sp. z o.o.


Ul. Oporowska 60


53-434 WrocławAGENDA:


10:00  – 10:30   Powitanie Gości i wspólne śniadanie


10:30- 11:30  Środek komunikacji elektronicznej jako automatyzacja pracy działu zamówień.    Prezentacja  e-Platformy SMARTPZP


11:30 -13:00 – Wystąpienie Prezesa Portal PZP Anny Serpiny Forkasiewicz


 • Elektronizacja zamówień publicznych - doświadczenia, orzecznictwo, mity.
 • Ważne czy nieważne: SHA-1, podpisany skan oferty.
 • Czy przyjmować oferty po terminie składania ofert?
 • Jak zmienić ofertę w formie elektronicznej?
 • Z czym mają problemy Wykonawcy


13:00- 13:30 Elektronizacja zamówień publicznych okiem praktyka


13:30 – 13:45 Dyskusja


14:00 Pożegnanie Gości


Zgłoszenia:
biuro@portalpzp.pl
Infolinia: 22 123 0 PZP