ISO 9001:27001


W Spółce funkcjonuje System Zarządzania Jakością oparty o
wymagania Normy ISO 9001:2015 oraz Bezpieczeństwem Informacji oparty o wymagania Normy ISO 27001:2017. Norma ISO 9001:2015 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania usług zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta.

Jak rozumieć jakość ?


Klient
Jakość jest to poziom świadczonych produktów/usług których ocenę przedstawia KLIENT
Na jakość w Spółce mają wpływ wszyscy pracownicy.
Najważniejszym weryfikatorem jakości jest KLIENT

Co ISO oznacza dla każdego pracownika Spółki?


Po pierwsze:
Każdy pracownik zobowiązany jest dbać o jakość naszych usług.

Po drugie:
Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość naszych usług.

Po trzecie:
Każdy pracownik zobowiązany jest do jak najlepszego i dokładnego wykonywania poleceń
bezpośrednich przełożonych.

Po czwarte:
Dbając o jakość wykonywanych usług jak i ustanowiony Systemu Zarządzania, jeśli
pracownik zauważy, że procedury i wytyczne przyjęte w ramach Systemu, nie są
przestrzegane, pracownik zobowiązany jest natychmiast poinformować, o tym
bezpośredniego przełożonego.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PORTALPZP Spółka z o.o.


PortalPZP Spółka z o.o. jest autorem i dostawcą specjalistycznego oprogramowania SmartPZP. Jest to
nowoczesna elektroniczna platforma zakupowa stworzona do obsługi podmiotów zobowiązanych do
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i komercyjnych.

 

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo danych zapewnione przez redundantną infrastrukturę,
zlokalizowaną na terenie Polski. Regularnie przeprowadzamy testy penetracyjne, aby
oprogramowanie było przygotowane pod kątem ataków hackerskich i złośliwego oprogramowania.
W celu właściwego dostarczania rozwiązań informatycznych dla klientów, Zarząd Spółki podejmuje
niezbędne działania, które realizowane są poprzez:

 

 

1. Zapewnienie szkoleń pracowników Spółki z zakresu ustanowionego Systemu oraz uwrażliwienie
pracowników na wartość informacji oraz jej wpływ na jakość efektów pracy.

2. Ochronę aktywów informacyjnych poprzez stosowanie właściwych praktyk i standardów
bezpieczeństwa.

3. Systematyczne identyfikowanie zagrożeń oraz zarządzanie ryzykiem związanym z posiadaną
informacją, zarządzanie incydentami oraz samodoskonalenie.

4. Prowadzenie działalności Spółki zgodnie z wymaganiami prawnymi, normatywnymi i innymi
obowiązującymi regulacjami.

5. Systematyczne doskonalenie infrastruktury informatycznej stosownie do zmieniających się
wymagań, potrzeb oraz rozwoju Spółki.

6. Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników co do ważności i rangi
przetwarzanych informacji.

W imieniu Zarządu PortalPZP Spółka z o.o. deklaruję systematyczne podnoszenie jakości
oferowanych usług osiągane przez ciągłe doskonalenie wszystkich procesów związanych z przyjętą
Polityka przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych
informacji.

 

Anna Serpina-Forkasiewicz
Prezes Zarządu
Warszawa, 14 lipca 2020 r.