„Nowe prawo zamówień publicznych: od podstaw do wiedzy eksperckiej” – certyfikowane szkolenie online 8-9.09.2020 r.

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie on-line, którego celem jest przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych. Szkolenie dedykowane jest zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom.
Termin szkolenia: 8-9 września 2020 r., godz. 9:00-14:00
Szkolenie  poprowadzi dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran

AGENDA SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY
I. Podstawowe nowe pojęcia związane z zamówieniami – m.in. postępowanie o zamówienie, dostawy, usługi i roboty budowlane, zamawiający, wykonawca, dokumenty zamówienia, pisemność.
II. Zasady udzielania zamówień publicznych i komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 1. Zasada pisemności
 2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 3. Zasada jawności i jej ograniczenie ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa
 4. Zasada obiektywizmu i bezstronności
III. Reguły szacowania wartości zamówienia
IV. Udzielanie zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 130 000 zł, w tym zamówień bagatelnych:
 1. Regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej od 130 000 zł – obowiązek czy uprawnienie, jak ukształtować jego treść, aby „elastycznie” udzielać zamówień.
 2. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem bagatelnym, miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym oraz jego zmiany.
V. Ogłoszenia dotyczące zamówień – rodzaje, miejsce publikacji, zmiany.
VI. Tryby podstawowe udzielania zamówień
 1. Tryb podstawowy w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych – charakterystyka i przebieg, trzy warianty postępowań (bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji)
 2. Przetarg nieograniczony w zamówieniach od progów unijnych – charakterystyka i przebieg.

DZIEŃ DRUGI
I. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotowe środki dowodowe – termin składania, nowe reguły ich uzupełniania
 3. Wizja lokalna – czy zamawiający może wprowadzić obowiązek jej odbycia i konsekwencje nie stawienia się wykonawcy na niej
II. Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy
 3. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i uzupełnienia
 4. Podmiotowe środki dowodowe – forma i reguły składania, uzupełniania i wyjaśniania
III. Oferta w zamówieniach według nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. Formy oferty w zależności od wartości zamówienia
 2. Otwarcie ofert oraz upublicznienie informacji po otwarciu ofert
 3. Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą
 4. Wadium – obowiązek żądania czy uprawnienie, wysokość, formy i reguły zwrotu wadium
 5. Poprawa omyłek w ofercie
 6. Przesłanki odrzucenia oferty
IV. Umowy o zamówienie publiczne
 1. Forma umowy i termin zawarcia umowy
 2. Treść umowy – wskazówki jak ją ukształtować wg nowej Pzp, w tym zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych i bez zakazanych postanowień umownych
 3. Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek zamawiającego
 4. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
V. Protokół postępowania o zamówienie publiczne
 1. Postać elektroniczna czy papierowa – jak sporządzić i przechowywać protokół
 2. Obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu

REJESTRACJA NA SZKOLENIE – PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY

Aby zarejestrować się na szkolenie i otrzymać  fakturę z terminem płatności po odbyciu szkolenia, należy zarejestrować się, korzystając z linku poniżej.

Nowe prawo zamówień publicznych – od podstaw do wiedzy eksperckiej

8-9 września.2020 r., godz. 9:00
netto 499 zł
 • CERTYFIKAT
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych opłata za szkolenie będzie zwolniona z VAT. W celu zwolnienia z VAT prosimy o wypełnienie dostępnego poniżej  oświadczenia o zwolnieniu i przesłanie go na adres: faktury@portalpzp.pl.

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.