„Nowe prawo zamówień publicznych – praktyczne aspekty ubiegania się przez wykonawcę o zamówienie publiczne” – szkolenie on-line 15.07.2020 r.

Zapraszamy na szkolenie online, podczas którego omówione zostaną praktyczne aspekty ubiegania się przez wykonawcę o zamówienie publiczne.
Termin szkolenia: 15 lipca 2020 r., godz. 9:00
Spotkanie poprowadzi dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran
AGENDA SZKOLENIA
I. Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
 1. Na co wykonawca powinien zwrócić uwagę, przygotowując się do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
II. Nowe reguły zadawania przez wykonawców pytań do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) lub opisu potrzeb i wymagań 
 1. Kiedy i jak wykonawca powinien zadać pytanie, aby zyskać gwarancję udzielenia odpowiedzi przez zamawiającego
III. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców oraz obowiązków dokumentacyjnych 
 1. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – spojrzenie od strony wykonawcy 
 2. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa od dotychczasowych reguł składania 
 3. Podmiotowe środki dowodowe – możliwość czy obowiązek? Ponadto: termin złożenia, reguły uzupełniania i wyjaśniania 
IV. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Czy zamawiający, używając nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, musi wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności  
 2. Nowy termin składania przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych (m.in. próbek, kart katalogowych, deklaracji zgodności) i zmienione reguły ich uzupełniania 
 3. Wizja lokalna – czy wykonawca musi wziąć w niej udział, jakie są konsekwencje z tym związane i od czego zależą 
V. Oferty
 1. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz w procedurze unijnej, brak publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert oraz upubliczniania informacji po otwarciu ofert 
 2. Termin związania ofertą – nowe długości, reguły przedłużania (brak możliwości przedłużania przez wykonawcę bez wniosku zamawiającego), wybór oferty po upływie terminu związania ofertą za zgodą wykonawcy 
 3. Wadium – zróżnicowana wysokość w zależności od wartości zamówienia, formy i reguły zwrotu wadium wykonawcy  
 4. Poprawa omyłek w ofercie wykonawcy, zwłaszcza innych omyłek – uprawnienia i obowiązki wykonawcy 
 5. Nowe przesłanki odrzucenia oferty 
 6. Wgląd wykonawcy do ofert – kiedy i jak możliwy?
VI. Środki ochrony prawnej – zagadnienia wybrane
 1. Rozszerzony zakres możliwości wnoszenia odwołań oraz podmiotów uprawnionych, w tym na projektowane postanowienia umowy  
 2. Forma odwołania, wycofanie odwołania – nowe „negatywne” skutki dla wykonawcy 
 3. Odwołanie „bezprzedmiotowe” (tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy) – czym może skutkować dla wykonawcy? 

REJESTRACJA NA SZKOLENIE – PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY

Aby uzyskać fakturę z odroczonym terminem płatności, należy wypełnić poniższy formularz. Po jego wypełnieniu zostanie do Państwa przesłana faktura. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z zakończeniem procesu rejestracji na szkolenie. Dla każdego uczestnika należy wypełnić oddzielny formularz.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE – PŁATNOŚĆ ON LINE

Nowe prawo zamówień publicznych – praktyczne aspekty ubiegania się przez wykonawcę o zamówienie publiczne

15.07.2020 r., godz. 9:00
brutto 249 zł
 • Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • Nowe reguły zadawania przez wykonawców pytań
 • Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców oraz obowiązków dokumentacyjnych
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Oferty
 • Środki ochrony prawnej – zagadnienia wybrane

Pozostałe aktualności:

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.