„Nowe prawo zamówień publicznych – praktyczne aspekty ubiegania się przez wykonawcę o zamówienie publiczne” – szkolenie on-line 15.07.2020 r.

Zapraszamy na szkolenie online, podczas którego omówione zostaną praktyczne aspekty ubiegania się przez wykonawcę o zamówienie publiczne.
Termin szkolenia: 15 lipca 2020 r., godz. 9:00
Spotkanie poprowadzi dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran
AGENDA SZKOLENIA
I. Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
 1. Na co wykonawca powinien zwrócić uwagę, przygotowując się do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
II. Nowe reguły zadawania przez wykonawców pytań do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) lub opisu potrzeb i wymagań 
 1. Kiedy i jak wykonawca powinien zadać pytanie, aby zyskać gwarancję udzielenia odpowiedzi przez zamawiającego
III. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców oraz obowiązków dokumentacyjnych 
 1. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – spojrzenie od strony wykonawcy 
 2. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa od dotychczasowych reguł składania 
 3. Podmiotowe środki dowodowe – możliwość czy obowiązek? Ponadto: termin złożenia, reguły uzupełniania i wyjaśniania 
IV. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Czy zamawiający, używając nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, musi wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności  
 2. Nowy termin składania przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych (m.in. próbek, kart katalogowych, deklaracji zgodności) i zmienione reguły ich uzupełniania 
 3. Wizja lokalna – czy wykonawca musi wziąć w niej udział, jakie są konsekwencje z tym związane i od czego zależą 
V. Oferty
 1. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz w procedurze unijnej, brak publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert oraz upubliczniania informacji po otwarciu ofert 
 2. Termin związania ofertą – nowe długości, reguły przedłużania (brak możliwości przedłużania przez wykonawcę bez wniosku zamawiającego), wybór oferty po upływie terminu związania ofertą za zgodą wykonawcy 
 3. Wadium – zróżnicowana wysokość w zależności od wartości zamówienia, formy i reguły zwrotu wadium wykonawcy  
 4. Poprawa omyłek w ofercie wykonawcy, zwłaszcza innych omyłek – uprawnienia i obowiązki wykonawcy 
 5. Nowe przesłanki odrzucenia oferty 
 6. Wgląd wykonawcy do ofert – kiedy i jak możliwy?
VI. Środki ochrony prawnej – zagadnienia wybrane
 1. Rozszerzony zakres możliwości wnoszenia odwołań oraz podmiotów uprawnionych, w tym na projektowane postanowienia umowy  
 2. Forma odwołania, wycofanie odwołania – nowe „negatywne” skutki dla wykonawcy 
 3. Odwołanie „bezprzedmiotowe” (tj. wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy) – czym może skutkować dla wykonawcy? 

REJESTRACJA NA SZKOLENIE – PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY

Aby uzyskać fakturę z odroczonym terminem płatności, należy wypełnić poniższy formularz. Po jego wypełnieniu zostanie do Państwa przesłana faktura. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z zakończeniem procesu rejestracji na szkolenie. Dla każdego uczestnika należy wypełnić oddzielny formularz.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE – PŁATNOŚĆ ON LINE

Nowe prawo zamówień publicznych – praktyczne aspekty ubiegania się przez wykonawcę o zamówienie publiczne

15.07.2020 r., godz. 9:00
brutto 249 zł
 • Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • Nowe reguły zadawania przez wykonawców pytań
 • Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców oraz obowiązków dokumentacyjnych
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Oferty
 • Środki ochrony prawnej – zagadnienia wybrane

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej