Odpowiedzialność Skarbu Państwa w sporze z podwykonawcami.

Zachęcamy do przeczytania komentarza Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej na prawo.pl do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2020 r (sygnatura: I ACa 1256/19). Wyrok ten ma istotne znaczenie dla określenia odpowiedzialności Skarbu Państwa w sporze z podwykonawcami zgodnie z art. 6471 k.c.

„Spór o solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy toczył się o 100 tys. zł z odsetkami. W tej sprawie powód – firma budowlana występujący jako podwykonawca domagał się zasądzenia od generalnego wykonawcy i inwestora – Skarbu Państwa wynagrodzenia za roboty budowlane na zasadach solidarnej odpowiedzialności. Pozwany Skarb Państwa nie wiedział o powierzeniu przez wykonawcę robót podwykonawczych spółce, która wniosła pozew. Nie zostały więc spełnione przesłanki, na podstawie których inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.”

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/solidarna-odpowiedzialnosc-inwestora-i-generalnego-wykonawcy,500451.html

Pozostałe aktualności:

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.