12 lutego 2018 r.

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

9 lutego Urząd Zamówień Publicznych opublikował Instrukcję składania JEDZ w formie elektronicznej, która zwiera kilka aspektów, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę.

 

Najważniejsze, co wynika z opublikowanego na stronie www.uzp.gov.pl dokumentu, to informacja, że Urząd Zamówień Publicznych:

  • nie zapewni zamawiającym narzędzia będącego dojrzałym środkiem komunikacji elektronicznej, albowiem zamiast systemu przygotował skomplikowaną instrukcję
  • w razie jakichkolwiek niejasności w toku postępowania, czy kwestionowania jego wyników zamawiający nie będą się mogli powołać na ową instrukcję, albowiem nie jest elementem legislacji

 

Musicie Państwo zwrócić uwagę, że zgodnie z instrukcją, odpowiedzialność za ewentualne niespełnienie określonych w prawie warunków związanych ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pozostaje po stronie zamawiających.

 

W omawianej Instrukcji zamieszczono także informację, że jednym z dopuszczalnych środków komunikacji elektronicznej służących przesyłaniu JEDZ jest poczta elektroniczna za pomocą której, wysyłane są pliki zaszyfrowane niezależnym oprogramowaniem do szyfrowania. Niestety ten sposób składania JEDZ nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zwracamy uwagę, że środki komunikacji wybrane przez Zamawiającego (inne niż system lub faks) muszą zapewniać ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do informacji, między innymi poprzez wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia (§ 3 ust. 2 pkt 1).

 

Dokument wydany przez UZP wskazuje także, że „ (…) zamawiający, korzystając z uprawnienia określonego w §2 Rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, może określić zalecane w toku postępowania narzędzia szyfrujące, z których może korzystać wykonawca, mając przy tym na uwadze obowiązek przestrzegania zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (…)”. Tym samym, Urząd Zamówień Publicznych proponuje wykorzystywanie narzędzi do szyfrowania typu open-source lub ze źródła komercyjnego przerzucając na wykonawcę obowiązek zapewnienia stosownego narzędzia. Zamawiający słusznie wskazują że już konieczność zakupu podpisu cyfrowego z kwalifikowanym certyfikatem jest olbrzymim wyzwaniem dla wykonawców, a co dopiero konieczność własnoręcznego szyfrowania dokumentu. Jednocześnie, Urząd pomija wymóg „szyfrowanego kanału transmisji” co oznacza, że mail zawierający  zaszyfrowany dokument z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa może zostać „przechwycony” i rozszyfrowany przez osoby niepowołane.

Ewentualne uzupełnienia JEDZ miałyby być wysyłane otwartą pocztą elektroniczną, w ogóle bez możliwości szyfrowania, co stanowi jawny brak realizacji wymagania określonego w §3 ust. 2 pkt 1

Równie problematyczne jest wypełnienie obligacji określonej w  § 3 ust.3 rozporządzenia z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, mianowicie wymogu udostępnienia przez zamawiającego wykonawcom informacji nt. oznaczania czasu odbioru danych. UZP w przykładowych zapisach SIWZ proponuje zamawiającym wprowadzanie zapisów:

  • Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
  • Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

pozostawiając w sferze odpowiedzialności zamawiającego sytuację oceny czasu ustawionego na serwerze pocztowym, braku obsługi przez serwer pocztowy automatycznego potwierdzania dostarczenia poczty, uznanie maila wykonawcy jako spam przez serwer zamawiającego, przepełnienia skrzynki mailowej zamawiającego,  etc.  

Wobec powyższych zapisów rekomendujemy zapoznanie się z treścią rozporządzenia z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  w szczególności z zapisem § 3 ust. 2 i 3, który jasno określa wymagania, jakie musi spełniać środek komunikacji elektronicznej już po 18 kwietnia 2018 roku.

 

Zespół Portal PZP

unia europejska

Unia Europejska

Infolinia 22 123 0 797