Raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w Zamówieniach Publicznych.

Przedstawiamy wyniki raportu z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w Zamówieniach Publicznych.

Niska konkurencyjność to jedna z największych bolączek, z którą zmagamy się na rynku zamówień publicznych. Mała liczba ofert składanych w postępowaniach oznacza dla zamawiających mniejszą szansę na uzyskanie maksymalnej efektywności realizowanego zamówienia. Dostrzegając i rozumiejąc wagę tego problemu, wiosną tego roku zapytaliśmy wykonawców o to co ich zdaniem stanowi przeszkodę w bardziej aktywnym uczestnictwie w postępowaniach, a także skłoniliśmy do refleksji na temat ewentualnych zachęt, które mogłyby się przyczynić do ich większego udziału.

Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez UZP wzięło udział 965 przedstawicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili mikroprzedsiębiorcy (34%), kolejną mali przedsiębiorcy (30%). Kilka procent mniej odpowiedzi udzielili przedsiębiorcy z sektora firm średnich (21%), a najmniej przedstawiciele przedsiębiorstw dużych (15%).

Na podstawie wypełnionych ankiet, można wskazać kilka czynników, które są najczęstszą przyczyną braku lub niskiego zainteresowania przedsiębiorców rynkiem zamówień publicznych.Spośród nich za najbardziej istotne uznano:

1)„Cena oferty jest kryterium faktycznie decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty”. Oprócz tego, że odpowiedź ta zebrała najwięcej głosów, również najwięcej ankietowanych uważało ją za najistotniejszą, tj.ponad 43% zaznaczających tę odpowiedź.

2)„Opis przedmiotu zamówienia preferuje określony produkt i firmę” –to druga najczęściej wskazywana przez przedsiębiorców bariera. W tym przypadku ok. 40% odpowiadających uważało ją za najbardziej istotną.

3)„Realizacja dużej liczby zamówień poza rynkiem zamówień publicznych”–to kolejna, najczęściej występująca przyczyna braku lub niskiego zainteresowania przedsiębiorców zamówieniami. W tym przypadku jednak już tylko niecałe 22% ankietowanych uznało ją za najbardziej istotną.

4)„Za krótki czas na przygotowanie oferty”–ten problem wskazano w czwartej kolejności jako ważny. Jak pokazują dane z ankiet,bariera ta była istotna wjeszczemniejszym stopniu niżpoprzednia, tj.dla nieco ponad 17% badanych.

5)„Niekorzystne postanowienia, które wykonawcy znajdują w umowach o zamówienie publiczne” –w tym przypadku niecałe 17% ankietowanych uznało, że bariera ta jest najistotniejsza

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej