§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulaminokreśla zasady świadczenia przez PortalPZP usługi Portal e-Usług SMARTPZP polegającej na:
  1. udostępnianiu Zamawiającym– na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego (Oprogramowania) do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia oraz w postępowaniach prowadzonych z wyłączeniem obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  2. udostępnianiu Zamawiającym usługi pomocy technicznej świadczonej drogą mailową lub telefoniczną dotyczącego obsługi Oprogramowania;
  3. udostępniania Zamawiającym wsparcia merytorycznego (prawnego) w obszarze Ustawy Prawo zamówień publicznych;
  4. udostępnianiu Wykonawcom usługi pomocy technicznej świadczonej drogą telefoniczną dotyczącej obsługi Oprogramowania.
 2. Korzystanie z Oprogramowaniawarunkowane jest zaakceptowaniem przez Zamawiającego warunków Regulaminu oraz podpisaniem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamawiającego Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 3. Niniejszy Regulaminjest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123) obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Definicje

 1. Regulamin– niniejszy regulamin, określa zasady świadczenia usługi Serwisu internetowego polegającej na:
  1. udostępnianiu Zamawiającymna okres abonamentu Oprogramowania komputerowego do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz usługi archiwum elektronicznego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia oraz postępowania prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  2. udzielaniu w okresie abonamentu pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania;
  3. udostępnianiu Zamawiającymw okresie abonamentu wsparcia merytorycznego w zakresie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  4. udostępnianiu usługi wsparcia dlaWykonawców świadczonego drogą telefoniczną dotyczącego obsługi Oprogramowania.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawieranapomiędzy Zamawiającym a PortalPZP  podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamawiającego w jednej z dwóch poniższych form:
  1. elektronicznie przy pomocy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu  kwalifikowanego certyfikatu, następnie przesłana na adres elektroniczny biuro@portalpzp.pl
  2. pisemnie, następnie przesłana za pomocą operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru do PortalPZP na adres:
   Portal PZP Sp. z o.o.
   Biuro Warszawa
   Okopowa 59A /70
   01-043 Warszawa
 3. Ustawa Prawo zamówień publicznych– aktualne na dany dzień brzmienie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
 4. Rozporządzenie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017, poz. 1320).
 5. Serwis– serwis internetowy (usługa udostępniania Oprogramowania w trybie System as a Service SaaS) prowadzony przez Portal PZP Sp. z o.o.
 6. Postępowania– tryb udzielania przez Zamawiającego zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia oraz prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Oprogramowanie(Oprogramowanie SMARTPZP, Portal e-Usług SMARTPZP) – program komputerowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231)służący do obsługi komunikacji pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego, udostępniane przez PortalPZP  w ramach usługi świadczonej na podstawie Regulaminu.
 8. Asysta– wsparcie techniczne Zamawiającego w zakresie korzystania z Oprogramowania.
 9. Wsparcie prawne – pomoc prawna w zakresie Ustawy Prawo zamówień publicznychudzielana przez specjalistów
 10. PortalPZP (zwany również Operatorem) – właściciel i operator Serwisu, tj. spółka PortalPZP sp. z o.o. działająca pod adresem: ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, adres do korespondencji: Biuro w Warszawie ul. Okopowa 59A/70, 01-043 Warszawa.
 11. Usługa– usługa świadczona przez PortalPZP na rzecz Zamawiającego na podstawie  Regulaminu i Umowy o świadczeniu usług elektronicznych.
 12. Zamawiający– zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot korzystający z usług Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu oraz  podpisanej Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 13. Konta Użytkownika Zamawiającego – indywidualne, elektroniczne konta w ramach Serwisu aktywowane dla Zamawiającego w celu umożliwienia korzystania przez Niego z usług Serwisu.
 14. Wykonawca– podmiot ubiegający się o pozyskanie zamówienia publicznego korzystający z Serwisu celem elektronicznej komunikacji z Zamawiającym zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z wymogami Rozporządzenia oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia oraz biorący udział w postępowaniach prowadzonych z wyłączeniem obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 15. Konta Użytkownika Wykonawcy – indywidualne, elektroniczne konta w ramach Serwisustworzone samodzielnie przez Wykonawcę w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu w Postępowaniach przeprowadzanych przez Zamawiających.
 16. Płatność Abonamentowa– forma płatności abonamentu przez Zamawiającego za Usługę świadczoną przez PortalPZP, polegająca na opłacie „z góry” na podstawie faktury VAT wystawionej przez PortalPZP za roczny lub inny okres korzystania przez Zamawiającego z Serwisu zgodnie z zamówioną Opcją Serwisu.
 17. Opcja Serwisu określony w Oferciezakres świadczonej Usługi.
 18. Płatność Uzupełniająca – W ramach Umowy Zamawiający może zlecać Operatorowi dodatkowe odpłatne usługi  na podstawie zamówienia.  Płatność Uzupełniająca jest dokonywana na podstawie faktury VAT wystawianej przez PortalPZP po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiła realizacja tego zakresu Usługi,którego dotyczy płatność.
 19. Okres Abonamentowy– okres od momentu aktywowania przez PortalPZP Usługi dla Zamawiającego przez  okres 12 miesięcy lub zgodnie z okresem wskazanym w umowie.
 20. AktywacjaUsługi  rozumiana jako wdrożenie i uruchomienie dla Zamawiającego, następuje: w terminie 10 Dni Roboczych od momentu odbioru przez PortalPZP podpisanej przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę Umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz po przesłaniu wraz z umową przez Zamawiającego poprawnie wypełnionego Formularza Aktywacji stanowiącego załącznik do umowy.
  Jeżeli osoba wskazana w Umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wniesie zastrzeżeń (mailowo  lub pisemnie) do uruchomienia usługi w ciągu 3 Dni Roboczych od przekazania dostępów do  Usługi uznaje się, że aktywacja usługi jest skuteczna.
 21. Formularz aktywacji– formularz zawierający niezbędne dane do uruchomienia środowiska produkcyjnego dla Zamawiającego.
 22. Dni Robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 23. Godziny Robocze– każda godzina w Dni Robocze w okresie od 6.00 do 20.00.
 24. Okno serwisowe– przerwa techniczna potrzebna do aktualizacji aplikacji przeznaczona na prace serwisowe w Dni Robocze okresie w godzinach od 23:00 do 01:10.

§3 Oprogramowanie SMARTPZP

 1. PortalPZP oświadcza, że dysponuje prawem do Oprogramowania SMARTPZP w zakresie niezbędnym do uruchomienia Serwisu i świadczenia Usługi.
 2. Oprogramowanie SMARTPZP oraz poszczególne elementy w nim użyte są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Zamawiającego lub Użytkownika jakichkolwiek praw do dóbr niematerialnych w postaci utworów w nim zawartych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający lub Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. PortalPZP nie rości sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Użytkowników w Serwisie.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych wprowadzonych doSystemu, które nie mają charakteru tajemnicy przedsiębiorstwa, do zasilenia przez PortalPZP hurtowni danych w celu prowadzenia analiz, statystyk oraz tworzenia raportów.
 5. Zamawiający wyraża zgodę na powoływanie się przez PortalPZP  na fakt korzystania przez Zamawiającego z Usług  w celach marketingowych, reklamowych oraz w celach handlowych poprzez powołanie się na nazwę Zamawiającego.
 6. W ramach zawartej Umowy o świadczenie usług elektronicznych,  PortalPZP  udziela Zamawiającemu  odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania  zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu i tylko i wyłącznie w ramach korzystania z Serwisu. Powyższa licencja uprawnia Zamawiającego  do tymczasowego zwielokrotnienia Oprogramowania  poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu przeprowadzania przez Zamawiającego  Postępowań  na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia oraz postępowania prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Zamawiającemu nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania  osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania Wykonawcom  w zakresie niezbędnym do realizacji Postępowań  zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzenia  oraz postępowań prowadzonych z wyłączeniem obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 8. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania.
 9. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) Okresu Abonamentowego, rozpoczynający się po upływie dotychczasowego okresu obowiązywania umowy, automatycznie, zgodnie z zawartą Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  Warunki opisane w niniejszym ustępie nie mają zastosowania w przypadku zawarcia Umowy na czas dłuższy niż okres abonamentowy, co dopuszczalne jest na podstawie indywidualnych pisemnych uzgodnień pomiędzy PortalPZP a Zamawiającym.
 10. PortalPZP oświadcza, że Oprogramowanie zawiera biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania  oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania  zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 11. PortalPZP oświadcza, że Oprogramowanie SmartPZP zostanie prawidłowo zintegrowane z Systemem e-Zamówienia.

§4 Warunki świadczenia Usługi

 1. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana jest w przypadku jej pierwszego uruchomienia w momencie aktywowania przez PortalPZP dla Zamawiającego Usługi. W przypadku przedłużenia okresu świadczenia Usług na kolejny Okres Abonamentowy, Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta jest od momentu końca poprzedniego Okresu Abonamentowego lub powiadomienia o przedłużeniu Umowy przekazanego przez Zamawiającego do PortalPZP stosując procedurę komunikacji opisaną w §3 punkt 3 tj. jak dla zawarcia Umowy.
 2. Powyższy zapis nie dotyczy Zamawiających, którzy na podstawie indywidualnego uzgodnienia z PortalPZP zawarli Umowę o świadczenie usług elektronicznych na indywidualnie zdefiniowany Okres Abonamentowy.
 3. W przypadku zakończenia realizacji Okresu Abonamentowego bez jego dalszego przedłużenia, PortalPZP zobowiązuje się udostępnić wszystkie dane Zamawiającego dane dotyczące postępowań, ofert, wniosków, użytkowników oraz plików zgromadzonych w trakcie trwania Umowy w sposób ustandaryzowany tj. dane bazodanowe zostaną przekazane w postaci plików XML a pliki zgromadzone w trakcie trwania Umowy w postaci plików umieszczonych w odpowiednich katalogach pozwalających na ich prawidłową identyfikację. Dane zostaną udostępnione na życzenie Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty zakończenia Umowy w siedzibie Portal PZP Sp. z o.o. ul. Okopowa 59 a /70 01-043 Warszawa. Termin ustalany jest z Zamawiającym przynajmniej na 3 dni przed planowaną datą odbioru.
  W przypadku nieodebrania danych w przeciągu 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu informacji, Operator może naliczyć dodatkowe opłaty z tytułu świadczenia usługi archiwizacji w kwocie 60,00 zł netto za 1 zakończone postępowanie. Opłata jest naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy archiwizacji.
  Operator może usunąć dane z platformy na życzenie Zamawiającego bez ich odbioru, po przesłaniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do ochrony Kont Użytkowników Zamawiającego przed użyciem przez osoby niepowołane. PortalPZP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika Zamawiającego osobom trzecim swojego dostępu do Konta Użytkownika Zamawiającego.
 5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający i Wykonawca następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer 11, Chrome ver. 45 i późniejsze, Firefox ver. 54 i późniejsze lub Opera w ver. 37 i późniejsze,
  2. zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
  3. w przypadku przeglądarek Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
  4. instalacja oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym
  5. system operacyjny Windows 7 i późniejsze
 6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów komercyjnych służących do szyfrowania i odszyfrowania komisyjnego ofert.
 7. Udostępnienie Zamawiającemu Oprogramowania SMARTPZP następuje na infrastrukturze informatycznej PortalPZP (on-line), na której Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Zamawiającemu nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze bez pisemnego (pod groźbą nieważności) uzgodnienia z PortalPZP.
 8. W Okresie Abonamentu Zamawiającemu przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie.
 9. PortalPZP zobowiązuje się do udostępniania dla Zamawiających w Dni Robocze w godzinach 7:00-19:00 technicznej infolinii telefonicznej dostępnej pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej https://portalpzp.pl. Koszt połączenia określa taryfa operatora połączenia telefonicznego Zamawiającego.
 10. PortalPZP zobowiązuje się do udostępniania dla Wykonawców w Dni Robocze w godzinach 7:00-19:00 technicznej infolinii telefonicznej dostępnej pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej https://portalpzp.pl. Koszt połączenia określa taryfa operatora połączenia telefonicznego
 11. PortalPZP gwarantuje dostępność miesięczną Serwisu w zakresie udostępniania Oprogramowania w trakcie trwania Okresu Abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali miesiąca – do wyliczenia dostępności przyjmuje się okno świadczenia Usług obejmujące Godziny Robocze.
 12. PortalPZP zastrzega możliwość wystąpienia przerw poza oknem wskazanym powyżej do wyliczenia dostępności Serwisu w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Zamawiający są –– zawiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem przez PortalPZP poprzez informację dostępną w Serwisie. PortalPZP zapewnia, że podejmuje działania, aby takich planowanych przerw było jak najmniej i aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia Zamawiających i Wykonawców.
 13. PortalPZP nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:
  • jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
  • wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika Zamawiającego lub Użytkownika Wykonawcy,
  • działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami PortalPZP lub
  • działaniem siły wyższej.
 14. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania Zamawiający oraz Wykonawcy przysługuje prawo żądania od PortalPZP ich usunięcia na podstawie gwarancji jakości w terminie uzależnionym od charakteru uciążliwości i stopnia skomplikowania błędu (klasyfikacja).
  • dla awarii uniemożliwiającej korzystanie z Serwisu – 2 Godziny Robocze ;
  • dla błędu krytycznego uniemożliwiających poprawne działanie części aplikacji – 1 Dzień Roboczy ;
  • dla innego błędu nie wpływającego na poprawną pracę podstawowych funkcji aplikacji –  Dni Roboczych,

  Do czasu usunięcia błędu nie wlicza się czasu przekazania przez Zamawiającego informacji niezbędnych PortalPZP do odtworzenia błędu na własnym środowisku Oprogramowania (czas wyłączenia).

 15. Za moment rozwiązania błędu uznaje się moment przekazania informacji do Zamawiającego o rozwiązaniu błędu, przy założeniu że poprawka błędu zostanie wgrana w najbliższym Oknie serwisowym. W przypadku awarii systemu wgranie poprawki nastąpi natychmiast po naprawieniu błędu.
 16. PortalPZP zobowiązuje się do wykonywania cyklicznych backupów danych.
 17. Serwery z których korzysta PortalPZP zlokalizowane są na terenie Polski. Dostawcą usługi jest firma OVH Sp. z o.o. PortalPZP zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy usługi.
 18. PortalPZP zapewnia, że w ramach Oprogramowania zastosowane zostały mechanizmy zapewniające:
  1. Niezaprzeczalności danych – poprzez wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla dokumentów przesyłanych w systemie przez użytkowników Zamawiającego oraz Wykonawców,
  2. Nienaruszalność danych – poprzez wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla dokumentów przesyłanych w systemie przez użytkowników Zamawiającego oraz Wykonawców,
  3. Bezpieczeństwo dostępu do danych poprzez zastosowanie szyfrowania danych w sposób uniemożliwiający ich odszyfrowanie przez osoby niepowołane poprzez zastosowanie zaawansowanego mechanizmu,
  4. Pewność terminu złożenia dokumentów – poprzez wykorzystanie usługi znakowania czasem oraz mechanizmów elektronicznej skrzynki podawczej.

§5 Odpowiedzialność PortalPZP

 1. Odpowiedzialność PortalPZP wobec Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy o świadczenie usług elektronicznych ogranicza się do równowartości 5-letniej opłaty z tytułu jej świadczenia.
 2. Odpowiedzialność PortalPZP wobec Wykonawców jest wyłączona.
 3. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego Okresu Abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi określony powyżej, PortalPZP zobowiązany jest do obniżenia Płatności Abonamentowej o 100 zł za każdy Dzień Roboczy niedostępności powyżej gwarantowanej.
 4. Obniżenie Płatności Abonamentowej za niedostępność zwracane będą na podstawie not księgowych wystawionych przez Zamawiającego na podstawie raportu miesięcznego udostępnianego na żądanie Zamawiającego. W raporcie miesięcznym PortalPZP zawrze co najmniej następujące informacje:
  1. dostępność Serwisu w poprzednim miesiącu,
  2. zgłoszone przez Zamawiającego błędy wraz z ich klasyfikacją oraz datą zgłoszenia i rozwiązania,
  3. dane dotyczące wykorzystania zakresu Usługi powodujące konieczność uiszczenia Płatności Uzupełniającej.
 5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych w kolejnym miesiącu kalendarzowym w przypadku przekroczenia przez PortalPZP w poprzednim miesiącu kalendarzowym czasów usuwania błędów priorytetowych lub krytycznych o 50%.

§6 Reklamacje, zgłaszanie wad, infolinia

 1. Zamawiającemui Wykonawcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług oraz zgłaszanie wad.
  1. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy ck@portalpzp.pl.
  2. Informacja o wadach składana jest drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy zgloszenia@portalpzp.pl oraz za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej https://portalpzp.pl
 2. Zamawiający ma obowiązek powoływania się na unikalny, nadany przy pierwszym kontakcie numer zgłoszenia w kolejnych kontaktach z infolinią.
 3. PortalPZP rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Zamawiający zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. W przypadku, jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Zamawiających korzystających z Usługi w ramach Okresu Abonamentowego, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Zamawiającego. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: PortalPZP Sp. z o.o. ul. Okopowa 59 a  lok 70, 01-043 Warszawa.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana jest w języku polskim.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go
  i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje poprzez zamieszczenie treści Regulaminu na ww. stronie.
 5. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług elektronicznych jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.