Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce - bezpłatne webinarium poświęcone publikacji 17.11.2020

Zapraszamy na bezpłatne webinarium poświęcone publikacji pt. "Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce". Odbędzie się ono w formie wywiadu z autorami książki, wraz z możliwością zadawania pytań.
Termin webinarium: 17 listopada 2020 r., godz. 9:00
PRELEGENCI

ANNA SERPINA-FORKASIEWICZ Prawnik; od 20 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii; reprezentuje klientów w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą; posiada doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych oraz audytów prawnych w odniesieniu do systemów informatycznych obejmujących obszar prawny; jest pomysłodawcą i współautorem jednego ze środków komunikacji elektronicznej Portalu e-Usług SmartPZP. JACEK LIPUT Radca prawny; od kilkunastu lat wspiera zamawiających i wykonawców w przetargach publicznych, przetargach cywilnych, a także zamówieniach wojskowych oraz postępowaniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej opartych o zasadę konkurencyjności; zajmuje się również partnerstwem publiczno-prywatnym, zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej, a także – szerzej – prawem gospodarczym, cywilnym i handlowym; Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w kancelarii Gawroński&Partners. MICHAŁ TABOR Od 2002 r. zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP; uczestniczy od początku w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS); Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego; Członek komitetu ETSI tworzącego standardy dla usług zaufania.

PLAN WEBINARIUM

9:00 - powitanie, przedstawienie prelegentów
9:10 - Rozmowa z autorami o istotnych kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi poruszanymi w książce
10:10 - Pytania od uczestników webinarium
UWAGA!

Dla czterech uczestników webinarium rozlosowane zostaną upominki w postaci książki pt. "Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce" autorstwa Anny Serpiny-Forkasiewicz, Jacka Liputa oraz Michała Tabora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WEBINARIUM

Rejestracja


"Nowe prawo zamówień publicznych: od podstaw do wiedzy eksperckiej" - certyfikowane szkolenie online 8-9.09.2020 r.

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie on-line, którego celem jest przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.
Szkolenie dedykowane jest zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom.
Termin szkolenia: 8-9 września 2020 r., godz. 9:00-14:00
Szkolenie  poprowadzi dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran

AGENDA SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY
I. Podstawowe nowe pojęcia związane z zamówieniami – m.in. postępowanie o zamówienie, dostawy, usługi i roboty budowlane, zamawiający, wykonawca, dokumenty zamówienia, pisemność.
II. Zasady udzielania zamówień publicznych i komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 1. Zasada pisemności
 2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 3. Zasada jawności i jej ograniczenie ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa
 4. Zasada obiektywizmu i bezstronności
III. Reguły szacowania wartości zamówienia
IV. Udzielanie zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 130 000 zł, w tym zamówień bagatelnych:
 1. Regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej od 130 000 zł – obowiązek czy uprawnienie, jak ukształtować jego treść, aby „elastycznie” udzielać zamówień.
 2. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem bagatelnym, miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym oraz jego zmiany.
V. Ogłoszenia dotyczące zamówień – rodzaje, miejsce publikacji, zmiany.
VI. Tryby podstawowe udzielania zamówień
 1. Tryb podstawowy w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych – charakterystyka i przebieg, trzy warianty postępowań (bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji)
 2. Przetarg nieograniczony w zamówieniach od progów unijnych - charakterystyka i przebieg.DZIEŃ DRUGI
I. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotowe środki dowodowe - termin składania, nowe reguły ich uzupełniania
 3. Wizja lokalna – czy zamawiający może wprowadzić obowiązek jej odbycia i konsekwencje nie stawienia się wykonawcy na niej
II. Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy
 3. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i uzupełnienia
 4. Podmiotowe środki dowodowe – forma i reguły składania, uzupełniania i wyjaśniania
III. Oferta w zamówieniach według nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. Formy oferty w zależności od wartości zamówienia
 2. Otwarcie ofert oraz upublicznienie informacji po otwarciu ofert
 3. Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą
 4. Wadium – obowiązek żądania czy uprawnienie, wysokość, formy i reguły zwrotu wadium
 5. Poprawa omyłek w ofercie
 6. Przesłanki odrzucenia oferty
IV. Umowy o zamówienie publiczne
 1. Forma umowy i termin zawarcia umowy
 2. Treść umowy – wskazówki jak ją ukształtować wg nowej Pzp, w tym zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych i bez zakazanych postanowień umownych
 3. Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek zamawiającego
 4. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
V. Protokół postępowania o zamówienie publiczne
 1. Postać elektroniczna czy papierowa – jak sporządzić i przechowywać protokół
 2. Obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu

REJESTRACJA NA SZKOLENIE - PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY

Aby zarejestrować się na szkolenie i otrzymać  fakturę z terminem płatności po odbyciu szkolenia, należy zarejestrować się, korzystając z linku poniżej.


Rejestracja

Nowe prawo zamówień publicznych – od podstaw do wiedzy eksperckiej

8-9 września.2020 r., godz. 9:00
netto 499 zł

 • CERTYFIKAT

Dodatkowe informacje - sprawdź!

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych opłata za szkolenie będzie zwolniona z VAT. W celu zwolnienia z VAT prosimy o wypełnienie dostępnego poniżej  oświadczenia o zwolnieniu i przesłanie go na adres: faktury@portalpzp.pl.


Pobierz