Wzorce i dobre praktyki w zakresie realizacji umów IT.

Zachęcamy do zapoznania się z wzorcami i dobrymi praktykami w zakresie realizacji umów IT opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Jak czytamy we wstępie do opracowania:

„Zawieranie i realizacja umów IT, w szczególności w trybie zamówień publicznych, jest procesem mogącym rodzić liczne problemy praktyczne oraz ryzyka prawne dla stron umowy, tj. dla Zamawiających oraz Wykonawców. Związane jest to ściśle ze złożonością projektów informatycznych. Trudności wywołuje również fakt, że umowy IT zaliczają się do tzw. umów nienazwanych. W praktyce do umów tych znajdują zastosowanie trzy grupy przepisów. Po pierwsze, przepisy kodeksu cywilnego („k.c.”) o umowach o dzieło (art.627 i n. k.c.). Po drugie, w zakresie w jakim rezultaty prac wdrożeniowych mają charakter utworów, przepisu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr.aut.”), w szczególności przepisy art. 41 i n. Po trzecie, przepisy prawa zamówień publicznych („p.z.p.”), które w pewnym zakresie modyfikują postanowienia kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.

W przypadku wielu umów IT, Zamawiający w sposób niepotrzebnie ekspansywny określają zakres obowiązków Wykonawcy, koncentrując się przy tym na zapewnieniu sobie sankcji odszkodowawczych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jak wykazuje praktyka, takie podejście stanowi istotne ryzyko realizacji umowy. Tymczasem, zarówno celem Zamawiającego, jak i Wykonawcy powinno być takie ukształtowanie wzajemnych relacji, aby chroniąc ich zasadne interesy, możliwe było zachowanie równowagi pomiędzy nimi. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie właściwego celu umów, tj. ich realnego wykonania.

W ramach niniejszej analizy przedstawione zostaną różnego rodzaju dobre praktyki w zakresie kształtowania treści umów IT, w tym praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy. Ich stosowanie powinno przysłużyć się do realizacji wyżej wymienionego podstawowego celu zawierania tych umów.”

Źródło: Uzp.gov.pl

Pozostałe aktualności:

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.