PODPIS ELEKTRONICZNY

KUP SIGILLUM

Skorzystaj z oferty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i zaopatrz się we własny podpis elektroniczny.

KUP CERTUM

Skorzystaj z oferty Asseco Data Systems i zaopatrz się we własny podpis elektroniczny.

KUP SZAFIR

Skorzystaj z oferty Krajowej Izby Rozliczeniowej i zaopatrz się we własny podpis elektroniczny.

Czym jest podpis elektroniczny i w jakim celu się go stosuje?

Dane w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom podpisanym własnoręcznie.
Dzięki temu podpis elektroniczny można zastosować w wielu obszarach – w biznesie, administracji czy medycynie, usprawniając pracę firm oraz urzędów, co ma wpływ na optymalizację kosztów ich funkcjonowania.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis bezpieczny tj. podpis, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby go składającej i który jest przez tę osobę sporządzany za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń i danych służących do składania podpisu oraz jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna. Podpis elektroniczny kwalifikowany jest równoważny z podpisem odręcznym i zapewnia, że podpisany dokument elektroniczny nie może zostać zmieniony, a także jednoznacznie można ustalić osobę go podpisującą.

Podpisy elektroniczne u zamawiających – czy to obowiązek czy możliwość?

Skoro w perspektywie zmierzamy do pełnej elektronizacji procesu zamówień publicznych, zasadne jest aby dokumentacja postępowania została zatwierdzona w formie elektronicznej (podpisana podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem w myśl art. 781 ust. 1 kodeksu cywilnego), kierownik zamawiającego, a także osoby, które zastępują kierownika zamawiającego, powinni zaopatrzyć się w odpowiednie kwalifikowane podpisy elektroniczne. Co więcej, podpisanie protokołu z postępowania przez członków komisji przetargowej również może zostać dokonane w formie elektronicznej, wówczas zamawiający powinien zapewnić kwalifikowane podpisy elektroniczne dla wszystkich członków komisji przetargowej. Uzyskanie takiego podpisu wymaga osobistego stawienia się w centrum certyfikacji, zatem zamawiający wcześniej powinni o tym pomyśleć i przewidzieć czas na dokonanie tych czynności. Oprócz podjęcia koniecznych działań natury technicznej zamawiający musi wypracować procedury wewnętrzne, wdrożyć Portal e-Usług i przeszkolić pracowników.

Kto wydaje kwalifikowane podpisy elektroniczne?

Kwalifikowane podpisy elektroniczne wystawiane są przez dostawców kwalifikowanej usługi zaufania, będących podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne. Niezbędny jest bowiem podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej(dz. u. z 2016 r. poz. 1579). Podmioty takie są wpisane do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez narodowe Centrum Certyfikacji. Narodowe Centrum Certyfikacji tworzy oraz wydaje kwalifikowanym dostawcom usług zaufania certyfikaty służące do weryfikacji zaawansowanych podpisów elektronicznych. na stronie internetowej tego Centrum (www.nccert.pl) znajduje się rejestr podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego (kwalifikowanych dostawców usług zaufania). W Polsce takimi kwalifikowanymi centrami są:
  • Asseco Data Systems s.a. – Certum.
  • EuroCert
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa s.a. – Szafir
  • Kwalifikowane Centrum Certyfikacji kluczy CenCert
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych s.a. – Sigillum
oczywiście należy pamiętać, że certyfikaty podpisu kwalifikowanego wydane przez autoryzowane zagraniczne centra certyfikacji również powinny być honorowane – dlatego wybierając środek komunikacji elektronicznej warto również zweryfikować czy takie podpisy elektroniczne będą właściwie obsługiwane przez Portal e-usług.

Jakie standardy podpisów elektronicznych są dopuszczalne?

Podpisy elektroniczne mogą występować w standardach:

 

  • PAdES (do podpisania plików/dokumentów w formacie PDF – podpis niejako jest „osadzony” w dokumencie PDF)
  • XAdES (do podpisania plików w innym formacie – wtedy podpisy są osadzone w zewnętrznym pliku co oznacza, że podpisany przez jedną osobę dokument składa się z samego dokumentu elektronicznego oraz pliku podpisu).
Ważne! oznacza to, że np. jeśli pełnomocnictwo jest udzielane przez dwie osoby (reprezentacja łączna), to obsługa takiego przypadku w formacie Xades wymaga przesłania trzech plików elektronicznych – właściwego dokumentu oraz dwóch (po jednym dla każdej osoby) plików z podpisami. W przypadku gdyby przedstawiciel wykonawcy składając ofertę nie załączył np. jednego pliku z podpisem to przekazany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dokument nie nosiłby znamion prawidłowego pełnomocnictwa.

Kup podpis elektroniczny w Asseco Data Systems

Kup podpis elektroniczny w Krajowej Izbie Rozliczeniowej

Kup podpis elektroniczny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych