Przygotuj się do elektronizacji zamówień publicznych. Zapytaj naszego doradcę o ofertę na Portal e-Usług SmartPZP

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania z aktualnymi informacjami

Zobacz dlaczego twoja instytucja potrzebuje SmartPZP.

Zaufali nam

Zadowolenie Klienta jest dla nas największą wartością, dlatego dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas usługi były najwyższej jakości. Zapraszamy do współpracy.

Portal e-Usług SmartPZP

Stworzyliśmy go z myślą o Zamawiających zobowiązanych do wdrożenia elektronicznej platformy zamówień publicznych. SmartPZP zapewnia kompleksową obsługę procesu zamówieniowego, archiwum elektroniczne oraz zaawansowane bezpieczeństwo składanych dokumentów.

Gotowa platforma

SmartPZP jest gotowy do zapewnienia pełnej obsługi elektronicznego procesu komunikacji między zamawiającym a wykonawcą

Wdrożenie

Zapewniamy pełne wdrożenie w 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Zgodność z ustawą

Pełna zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z przepisami wykonawczymi

infografika
Bezpieczeństwo

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo danych zapewnione przez redundantną infrastrukturę, zlokalizowaną na terenie Polski

Wymogi techniczne

Wystarczy aby zamawiający posiadał przeglądarkę internetową, podpis elektroniczny i dostęp do internetu

Zaufanie

Fundamentem naszego działania jest zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa naszych Klientów

Usługi

Zapoznaj się z usługami, które przygotowaliśmy dla Państwa instytucji aby usprawnić proces elektronizacji zamówień publicznych

Archiwum Elektroniczne

Zapewniamy elektroniczne archiwum dokumentacji postępowania

Promocje

Informacja o aktualnych promocjach jest dostępna bezpośrednio u naszych partnerów

Wsparcie merytoryczno-techniczne

Zapewniamy bieżące zdalne wsparcie Zamawiającego

Eksperckie wsparcie prawne

Abonamentowe wsparcie ekspertów z dziedziny zamówień publicznych

Partnerzy

Posiadamy rozbudowaną siatkę Partnerów, którzy pomogą zapoznać się z naszą ofertą

Szkolenia

Poznaj naszą ofertę szkoleniową. Aktualnie prowadzimy nabór na pierwszy kwartał.

Procesy w SmartPZP

Platforma wspiera proces udzielenia zamówienia publicznego od powołania komisji przetargowej, przez publikację postępowania, dwustronną komunikację między zamawiającym a wykonawcą, złożenie i ocenę ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, aż po udzielenie zamówienia

komisja przetargowa

publikacja postępowania

elektroniczna komunikacja

wybór najkorzystniejszej oferty

82416h

pracy nad SmartPZP

1000h

przeprowadzonych szkoleń

100%

zgodności z PZP

100%

zadowolonych klientów

FAQ

W tym miejscu zebraliśmy często zadawane pytania pojawiające się na spotkaniach z Państwem.

Nie, Zamawiający może udostępnić SmartPZP dowolnej liczbie użytkowników wewnętrznych (Zamawiającego) i użytkowników zewnętrznych (Wykonawców).
Okres wdrożenia jest zróżnicowany. W modelu SaaS (Software as a Service) gwarantujemy wdrożenie 13 dni roboczych, natomiast w wersji on premis okres ten jest ustalany indywidualnie.
Tak, SmartPZP jest zgodny z normą WCAG 2.0 co oznacza pełne dostosowanie dla osób słabo widzących i niedowidzących.
Tak, SmartPZP posiada certyfikaty bezpieczeństwa
SmartPZP zapewnia możliwość korzystania z podpisów elektronicznych z kwalifikowanym certyfikatem dostarczanych przez wszystkich dostawców.
SmartPZP wymaga posiadania dwóch podpisów NIEKWALIFIKOWANYCH dla członków komisji oraz jednego podpisu KWALIFIKOWANEGO dla Kierownika Zamawiającego. Jest to wymóg minimalny. Zamawiający może używać dowolnie większej liczby podpisów elektronicznych.
Tak, Wykonawca który zamierza założyć profil podmiotu który reprezentuje, a także złożyć ofertę, musi posiadać podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem. SmartPZP jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
Tak, SmartPZP jest Portalem e-Usług zdefiniowanym w SIWZ Ministerstwa Cyfryzacji. Po uruchomieniu platformy e-Zamówienia, SmartPZP zostanie z nią zintegrowany. SmartPZP opiera szyfrowanie o klucze RSA czyli zaawansowaną metodę kryptograficzną wybraną przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Tak, można automatycznie importować treść ogłoszenia o zamówieniu do SmartPZP.
Podstawowym okresem abonamentowym jest okres 1 roku, rozumianego jako 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Inne okresy mogą wynikać z Regulaminu o świadczenie usług SmartPZP lub z bieżących promocji PortalPZP.
Podstawowym sposobem dystrybucji SmartPZP jest model SaaS, jednakże SmartPZP jest także dystrybuowany w trybie on premis za pośrednictwem naszych Autoryzowanych Partnerów.
Tak, cały czas pracujemy nad rozwojem i udoskonaleniem SmartPZP w tym nad dostosowaniem platformy do zmieniających się przepisów prawa.
Wykonawca musi założyć swój profil firmowy na platformie SmartPZP, a także login dla osoby, która jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy. Następnie po wybraniu postępowania, powinien przejść do zakładki Oferta i wypełnić wymagane pola oraz załączyć wymagane przez Zamawiającego załączniki a następnie podpisać ofertę elektronicznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem.
Logotyp Zamawiającego w formacie ... oraz informacje do zamieszczenia na papierze firmowym w celu identyfikacji wizualnej wydruków z systemu SmartPZP, a także dane osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon), która będzie pełniła funkcję administratora.
Wystarczy pobrać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną stąd i podpisane dwa egzemplarze przesłać do PortalPZP Sp. z o.o. na adres ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa lub skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, a nasz Autoryzowany Partner wesprze Państwa w procesie zawarcia umowy.
Nie, główną cechą portalu e-Zamówień jest zapewnienie Centralnego Repozytorium Danych dla Urzędu Zamówień Publicznych, a Portalu e-Usług jakim jest SmartPZP zapewnienie komunikacji między Zamawiającymi a Wykonawcami..
Wystarczy do oferty załączyć pełnomocnictwo podpisane podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem przez osoby uprawnione do reprezentacji danego Wykonawcę, które daje umocowanie do złożenia oferty jednej osobie, która ma założony profil przypisany do danego Wykonawcy na platformie SmartPZP.
Nie, bo ePUAP to podpis elektroniczny bez kwalifikowanego certyfikatu, a taki jest wymagany dla ważności podpisu zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp
Jeżeli profil zostanie udostępniony przed terminem składania ofert prawowitemu właścicielowi będzie można złożyć ofertę. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert. Takie sytuacje będą marginalne, gdy założenie profilu podpisuje się podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, ponieważ takie działania są penalizowane.
Tak można, wystarczy dla osób otwierających oferty zmienić nazwę np. na skład otwierający oferty. To kwestia nomenklatury.
Rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych par. 3 ust. 1 pkt 2) Przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia co najmniej ochronę przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia - nasza analiza bezpieczeństwa wykazała znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przypadku, kiedy otwarcia dokonuje się w składzie kolegialnym.
System nie umożliwia ingerencji polegającej na usunięciu opublikowanego dokumentu bez pozostawiania logów w systemie, podobnie jak w ogłoszeniach o zamówieniu możliwa jest korekta poprzez zamieszczenie kolejnego prawidłowego dokumentu (sprostowanie).
W systemie jest przewidziane pole, w który wpisujemy wartość potrzebną do zrobienia rankingu przy odwróconym Vacie albo po poprawie omyłek, trzeba wówczas wpisać w odpowiednie pole uzasadnienie dla takiej czynności.
Ponieważ zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego § 4. 1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Mamy takie postępowania regulaminowe z użyciem szyfrowania i podpisu kwalifikowanego i bez tej funkcjonalności. Są postępowania z ogłoszeniem upublicznianym oraz z wyborem wykonawców, do których kierowane jest zapytanie (jak w zapytaniu o cenę).
Dane są szyfrowane z wykorzystaniem asymetrycznego algorytmu szyfrowania
SmartPZP jest własnością spółki PortalPZP, która jest nie tylko liderem w obszarze elektronizacji zamówień publicznych w Polsce, ale również centrum kompetencyjnym zrzeszającym ekspertów prawnych z tej branży, o czym szerzej można poczytać na naszej stronie. Aktualnie przygotowujemy publikację książkową, która oprócz zgromadzonych pytań i odpowiedzi dotyczących elektronizacji oraz wyciągu z przepisów, będzie zawierała wzory siwz i regulaminów. Książka trafi do dystrybucji jeszcze w marcu br.
Usługa dostępu do SmartPZP jest usługą świadczoną drogą elektroniczną i jej ramy wyznacza okres abonamentowy. Po jego upływie i nie przedłużeniu na kolejny okres, usługa wygaśnie. Przed wygaśnięciem umowy z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy klientom przypominać o konieczności przedłużenia umowy, aby uniknąć sytuacji, w której w wyniku tego, że instytucja zapomniała przedłużyć umowę przetarg został unieważniony. Ilość postępowań wszczętych w danym okresie rozliczeniowym wyznacza wysokość abonamentu, ale sam abonament jest opłatą za okres abonamentowy.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do wypełnienia formularza, niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem lub skorzystania z naszej infolinii handlowej:

(+48) 22 123 0 797


unia europejska

Unia Europejska

Infolinia:
22 123 0 797