I. PRZEPISY OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu „Pokaż nam jak Smartnie pracujesz” dla PortalPZP jest PortalPZP Sp. z.o.o z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Bardowskiego 4, 05-005 Rzeszów
    Dane KRS: PORTAL PZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    Numer KRS 0000578182 1.

1.1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
1.2. Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najlepszej fotografii przez fanów Fanpage PortalPZP na facebooku

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Czas trwania Konkursu: od 10 września 2019 r. do 1 października 2019 r.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

• Zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• Jest osobą, która polubiła fanpage na Facebooku: PortalPZP
• W okresie od 10 września 2019 r. do 17 września 2019r. zgłosi fotografię do Konkursu (dalej: Zgłoszenie Konkursowe”).

1.6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

2. Przedmiotem zadania konkursowego jest zgłoszenie fotografii do konkursu na naszym fanpage PortalPZP poprzez umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym

2.1 W ramach kolejnego etapu przesłanie przez Uczestnika fotografii do Organizatora na adres e-mail: marketing@portalpzp.pl

2.2 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową.

2.3. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnienie);

2.4. Prace muszą być:
• Nadesłane w formacie JPG.
• Zdjęcie nie może przekroczyć 20 MB.

2.5. Są trzy nagrody główne w konkursie – trzy osoby z największą ilością like’ów w drugim etapie konkursu otrzymają aparat Instax Mini 9

2.5. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku zdjęć przez tego samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.

2.6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały – do momentu zgłoszenia fotografii w Konkursie – nagrodzone w ramach innego konkursu fotograficznego.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Regulaminu Konkursu.

2.8. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (zeskanowaną w załączniku): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego PortalPZP w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs zgadzam się z możliwością przeniesienia na Organizatora prawa do wykorzystania zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

2.9. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

3.1. Prace wybrane przez fanów Fanpage PortalPZP zostaną zaprezentowane na naszym Fanpage na Facebooku PortalPZP,

3.2 W pierwszym etapie konkursu głosowanie odbywać będzie się w komentarzach pod postem konkursowym, 10 prac których komentarze ze zdjęciem zdobędą najwięcej like’ów przez Fanów Fanpage PortalPZP, przejdą do drugiego etapu.

3.2. W drugim etapie konieczne będzie przesłanie zdjęć do organizatora konkursu, które znajdą się w osobnym poście i spośród których Fani Fanpage PortalPZP wybiorą trzy najlepsze zdjęcia poprzez oddawanie like’ów.

3.3. Do wygrania będą trzy Nagrody:
3.3.1. Aparat Instax Mini9 dla trzech osób, których zdjęcia w drugim etapie dostaną największą liczbę polubień od fanów Fanpage PortalPZP

IV. TERMINARZ

4.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 17 września 2019 roku o godzinie 10:00.

4.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie i usuwane z Fanpage.

4.3. Wyłonienie 10 prac przez głosowanie fanów PortalPZP do drugiego etapu nastąpi do dnia 24 września 2019 roku o godz. 11:00. Decyzja Administratora jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Administrator zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców, a także rozstrzygania w przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy.

4.4. Od dnia 24 września (od momentu wyłonienia 10 prac w komentarzach z największą ilością polubień) do dnia 1 października 2019 godz 10:00 można oddawać głosy na prace, poprzez polubienie zdjęć, które najbardziej Wam się podobają. Zastrzegamy, że ważne są tylko głosy oddane przez fanów naszego Fanpage PortalPZP.

4.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni przez organizatora dnia 1 października 2019 roku po godzinie 10:00.

4.6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Fanpage PortalPZP na Facebooku.

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

5.1. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (które mogą zostać oznaczone Imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Fanpage PortalPZP na Facebooku

5.2. Uczestnicy, którzy otrzymają Nagrodę Główną, upoważniają firmę Portal PZP do wykorzystania zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)

5.3. Organizator uzyskuje prawo do licencji na pozostałe zdjęcia przesłane w ramach Konkursu

5.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2. i 5.3. przysługują Organizatorowi nieodpłatnie

VI. INFORMACJE PRAWNE

6.1.1 Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu, nie bierze  odpowiedzialności za konkurs, ani za jego uczestników.
6.1.2 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest PortalPZP Sp. z o.o. z siedzibą w . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2.1 Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

6.2.2 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

6.2.3 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wiąże się to z dyskwalifikacją udziału w konkursie).

6.2.4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) nazwa profilu na Facebooku

6.2.5. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),

6.2.6 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

6.2.7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach społecznościowych) o wynikach konkursu.

6.2.8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

6.2.9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

6.2.10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.