24 października 2019 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP:

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Ustawa Prawo zamówień publicznych została uchwalona przez Sejm RP 11 września 2019 r., Senat przyjął ją bez poprawek 26 sierpnia 2019r., a Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 14 października 2019 r.

Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:
– Rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
– Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
– Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
– Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
– Większa transparentność postępowań;
– Zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
– Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2019
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/informator-uzp-nr-32019