Zgodnie z opublikowanym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych zeskanowanie oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty. W takich okolicznościach bez znaczenia będzie uprzednie opatrzenie oferty sporządzonej w postaci papierowej własnoręcznym podpisem.

Co z ofertami odrzuconymi i niezgodnymi z tym stanowiskiem wyrokami KIO? Zachęcamy do przeczytania artykułu z komentarzem naszej Pani Prezes Anny Serpiny-Forkasiewicz: https://www.prawo.pl/biznes/skan-oferty-z-e-podpisem-to-wazny-dokument-elektroniczny-w,400144.html