Każdy, kto kiedykolwiek startował w przetargu, doskonale wie, jak ważne jest dostarczenie zamawiającemu odpowiedniej formy elektronicznych dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Ta sprawa często spędza sen z powiek wykonawcom, którzy nie mają pewności, w jakiej formie przekazać wspomniane dokumenty.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie wprowadza dwie zasady w kwestii składania dokumentów:

  • jeżeli dokument został wystawiony jako elektroniczny, to dokładnie w takiej samej postaci powinien on zostać przekazany zamawiającemu, bez konieczności opatrywania go dodatkowym podpisem,
  • jeżeli dokument został wystawiony w formie papierowej, to zamawiającemu należy przekazać cyfrowe odwzorowanie takiego dokumentu opatrzone odpowiednim podpisem (w zależności od wartości postępowania).

Dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego

Zaświadczenia z ZUS oraz z US mogą być wystawione w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (a od 1 lipca 2021 r. także podpisem zaufanym lub osobistym). Dopuszczalne jest jednak doręczenie elektronicznych zaświadczeń z US i ZUS w postaci wydruku pisma. W tej sytuacji wykonawca musi sporządzić cyfrowe odwzorowanie wspomnianych dokumentów, a następnie opatrzyć je własnym podpisem elektronicznym.

Dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego i Krajowego Rejestru Sądowego

Nie ma możliwości posługiwania się wydrukiem elektronicznego dokumentu w przypadku informacji z KRS. W przypadku KRK wnioskodawca otrzymuje archiwum w formacie ZIP, które w całości należy przekazać zamawiającemu (przesłanie jedynie PDF jest błędem).

Źródło: tutaj