Pozasądowe rozwiązywanie sporów w Zamówieniach Publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi w informatorze UZP klauzulami: mediacyjną i koncyliacyjną w umowach w sprawie zamówienia publicznego. „W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, która współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępniła propozycje przygotowanych przez siebie klauzul: mediacyjnej i koncyliacyjnej, związanych z działalnością Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Klauzule można zastosować w obecnym stanie prawnym, a także po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Poniżej udostępniamy plik do pobrania:

W pierwszym kwartale 2020 roku odbyły się konferencje Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Nowe Prawo Zamówień publicznych”, w wielu miastach na terenie całej Polski. Dla tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wydarzeniu polecamy także prezentację Prokuraturii Generalnej RP, dotyczącej tematu mediacji/koncyliacji:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/42815/03_Pozasadowe-rozstrzyganie-sporow-w-zamowieniach-publicznych.pdf

Źródło: Informator UZP opublikowany na stronie https://uzp.gov.pl

Pozostałe aktualności:

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.