Pozasądowe rozwiązywanie sporów w Zamówieniach Publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi w informatorze UZP klauzulami: mediacyjną i koncyliacyjną w umowach w sprawie zamówienia publicznego. „W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, która współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępniła propozycje przygotowanych przez siebie klauzul: mediacyjnej i koncyliacyjnej, związanych z działalnością Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Klauzule można zastosować w obecnym stanie prawnym, a także po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Poniżej udostępniamy plik do pobrania:

W pierwszym kwartale 2020 roku odbyły się konferencje Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Nowe Prawo Zamówień publicznych”, w wielu miastach na terenie całej Polski. Dla tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wydarzeniu polecamy także prezentację Prokuraturii Generalnej RP, dotyczącej tematu mediacji/koncyliacji:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/42815/03_Pozasadowe-rozstrzyganie-sporow-w-zamowieniach-publicznych.pdf

Źródło: Informator UZP opublikowany na stronie https://uzp.gov.pl

Pozostałe aktualności:

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

14 dni okresu testowego

Jak już informowaliśmy kilkakrotnie, raport Najwyżej Izby Kontroli na temat informatyzacji zamówień publicznych nie zostawia złudzeń –  MiniPortal nie zapewnia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat