Urząd Zamówień Publicznych informuje o  dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie:
– aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów
– wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
Treść obwieszczeń wraz z załącznikami znaleźć można tutaj.

Źródło: UZP